Deseta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 30.10.2014. godine

Deseta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 30.10.2014. godine

1. Saziv

2. Zapisnik

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-jun 2014. godine;

4. Predlog odluke o kratkoročnom zaduženju Opštine Nikšić;

5. Predlog odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Nikšić za period 2014.-2017.godine sa Predlogom lokalnog akcionog plana;

6. Predlog odluke o auto-taksi prevozu;

7. Predlog odluke o dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić;

8. Predlog odluke o dopunama Odluke o organizovanju komunalnih djelatnosti na teritoriji opštine Nikšić;

 • 9. Predlog odluke o dopunama Odluke o komunalnom uređenju teritorije opštine Nikšić;

 • 10. Predlog odluke o oslobađanju Ministarstva nauke Crne Gore naknade po osnovu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta;

  11. Predlog odluke o zajedničkom ulaganju Opštine Nikšić i NVF “Ćano Koprivica” Nikšić;

  12. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zajedničkom ulaganju Opštine Nikšić i Planinarsko smučarskog kluba “Javorak” iz Nikšića;

  13. Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinsko zemljište na Zeković Marka Slavku, Zeković Petra Slavku i “BM-Invest-u” DOO Nikšić;

  14. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup nepokretnosti kojima raspolaže Opština Nikšić telekomunikacionim preduzećima, radi postavljanja baznih stanica za mobilnu telefoniju;

  15. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća “Autobuska stanica”-Nikšić;

  16. Predlog rješenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Javne ustanove Nikšićko pozorište;

  17. Informacija o sportu u Nikšiću za period septembar 2013 – septembar 2014.godine sa predlogom ocjena i zaključaka;