Jedanaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 25.12.2014.godine

Jedanaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić  25.12.2014.godine

1. Saziv za jedanaestu sjednicu Skupštine opštine Nikšić

2. Zapisnik sa desete sjednice Skupštine opštine Nikšić

3. Predlog programa rada Skupštine opštine Nikšić za 2015.godinu

4. Predlog odluke o izmjenama Odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2014.godinu

5. Predlog odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2015.godinu

6. Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Nikšić za 2014. godinu

7. Predlog programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2015.godinu

8. Predlog odluke o donošenju Lokalnog energetskog plana za period 2015-2025.godina sa Predlogom plana

9. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o kreditnom zaduženju Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Nikšić

10. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju povoljnosti za poslovanje u biznis zoni u Nikšiću

12. Predlog odluke o davanju saglasnosti za pribavljanje nepokretnosti

13. Predlog odluke o utvrđivanju početne cijene zakupa zemljišta na kojem opština Nikšić ima pravo raspolaganja

14. Predlog odluke o davanju na korišćenje objekta – “Ljetnjikovca kralja Nikole” Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi

15. Predlog odluke o davanju na korišćenje stambenog prostora Goranu Bulajiću

16. Predlog odluke o finansiranju sporta

17. Predlog odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Javne ustanove “Muzeji i galerije” Nikšić sa Predlogom elaborata

18. Predlog odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Javne ustanove Narodna biblioteka “Njegoš” Nikšić sa Predlogom elaborata

19. Predlog odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

20. Predlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

21. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova

22. Predlog odluke o dopunama Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere

23. Program rada Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Nikšić za 2015.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada

24. Program rada Javnog komunalnog preduzeća Nikšić za 2015.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada

25. Program rada Javnog preduzeća «Autobuska stanica» Nikšić za 2015. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada

26. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Nikšić za 2014.godinu

27.Informacija o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite u opštini Nikšić za 2014.godinu sa predlogom ocjene i zaključaka

28. Informacija o stanju zaštite i spašavanja na teritoriji opštine Nikšić za 2014.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka