Peta sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 18.10.2013.godine

Peta sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 18.10.2013.godine

1. Saziv
2. Zapisnik
3. Predlog odluke o Završnom računu Budžeta opštine Nikšić za 2012. godinu

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar-jun 2013. godine;

5. Predlog odluke o potvrđivanju Odluke o kreditnom zaduženju opštine Nikšić, broj 02-031-1209 od 20.09.2013.godine;

6. Predlog odluke o kreditnom zaduženju opštine Nikšić;

7. Predlog odluke o davanju saglasnosti za naplatu potraživanja putem pribavljanja motornog vozila Autočistilice i ustupanja istog na korišćenje JKP “Komunalno Nikšić”;

8. Predlog odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić;

9. Predlog plana zaštite i spašavanja od poplava za teritoriju opštine Nikšić;

10. Predlog odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić;

11. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Ugrinovski Trifa i Ugrinovski Nedelka;

12. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Gačević Rajku;

13. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Jošanović Voja;

14. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Nikčević Mirka i Milović Radojicu;

15. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinsko zemljište na Filimanović Dragana i Radonjić Dragoljuba;

16. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća “Sportski centar” Nikšić o davanju u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja ponuda;

17. Predlog odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo opštine Nikšić;

18. Predlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi za rad članova etičkih komisija;

19. Predlog odluke o izmjenama Odluke o naknadi za rad Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

20. Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između grada Chifenga i opštine Nikšić;

21. Predlog odluke o uspostavljanju saradnje između grada Đirone i opštine Nikšić;

22. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o Studentskoj nagradi opštine Nikšić;

23. Predlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeljivanju stipendije dobitnicima diplome “Luča”;

24. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o dodjeljivanju novčane nagrade dobitnicima diplome “Luča”;

25. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić;

26. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači “Dr Zoran Kesler”.

27. Informacija o realizaciji Programa aktivnosti za prevenciju narkomanije kod djece i omladine u Nikšiću za period jul 2012-jul 2013. godine sa predlogom ocjena i zaključaka;

28. Predlog programa aktivnosti Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine za period jul 2013-jul 2014.godine;

29. Informacija o sportu u Nikšiću za period septembar 2012-septembar 2013. godine sa predlogom ocjena i zaključaka;
Izbor i imenovanja.