Šesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 27.12.2013.godine

Šesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 27.12.2013.godine

  1. Saziv
  2. Zapisnik sa 5. sjednice od 18.10.2013.
  3. Predlog programa rada Skupštine opštine za 2014.godinu
  4. Rebalans budžeta za 2013.godine

5.  Budžet za 2014.godinu

6.  Izvještaj o stanju uređenja prostora

7.  Program uređenja prostora Opština Nikšić za 2014.godinu

8.  Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

9.  Odluka o građenju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Nikšić

10.  Odluka o pristupnim rampama

11.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji opštine Nikšić

12.  Elaborat o parking zonama

13.  Odluka o dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti

14.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nač.ob.TO

15.  Odluka o izmjenama Odluke o naknadi za korištenje opštinskih puteva

16.  Akcioni plan za borbu protiv korupcije

17.  Odluka o uspostavljanju saradnje i prijateljskih odnosa sa Opštinom Sokolac

18. Program rada JP “Vodovod  i kanalizacija” Nikšić za 2014

19. Program rada JP “Sportski centar” Nikšić za 2014

20. Program rada JP”Autobuska stanica” Nikšić za 2014

21. Program rada JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju” Nikšić za 2014

22. Program rada JU” Centar za kulturu” Nikšić za 2014

23. Program rada  JU”Zahumlje” Nikšić za 2014

24. Program rada JU ” Nikšićko pozorište” Nikšić za 2014.

25. Program rada JU ” Stari grad Anderva” Nikšić za 2014

26. Izvještaj Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

27. Informacija o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Nikšić

28. Informacija o stanju zaštite i spašavanju na teritoriji opštine Nikšić