Služba za skupštinske poslove

Služba za skupštinske poslove

SEKRETAR: ZORICA PEKIĆ

I sprat, kancelarija br. 13 i kancelarija br. 7

II sprat kancelarija br. 10

III sprat kancelarija br. 2

Brojevi telefona: 040/213-076 ; 040/213-073 ; 040/213-097

E-mail: skupstinank@t-com.me

Služba za skupštinske poslove :

 • vrši poslove na pripremi i organizovanju sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na održavanje sjednica  Skupštine i njenih radnih tijela;
 • obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove za Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
 • pruža stručnu pomoć odbornicima u vršenju odborničke funkcije;
 • priprema program rada Skupštine i prati njegovo izvršenje;
 • ostvaruje saradnju Skupštine opštine sa Skupštinom Republike Crne Gore, Vladom Republike Crne Gore, skupštinama jedinica lokalne samouprave i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa opštinskim odborima političkih partija;
 • organizuje ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama;
 • stara se o ostvarivanju saradnje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave;
 • obavlja poslove protokola za potrebe Skupštine opštine i predsjednika Skupštine;
 • obavlja poslove koji se odnose na obilježavanje praznika opštine Nikšić i dodjele nagrada i priznanja;
 • obavlja poslove informisanja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština i informiše javnost o radu Skupštine, njenih radnih tijela, predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine;
 • organizuje poslove koji se odnose na ostvarivanje saradnje sa predstavnicima sredstava javnog informisanja i obezbjeđuje im materijal potreban za ostvarivanje njihovih prava u pogledu izvještavanja sa sjednica Skupštine i radnih tijela;
 • vrši izradu propisa i drugih akata, kao i informativno-analitičkih materijala iz nadležnosti Skupštine, predsjednika Skupštine i sekretara Skupštine;
 • pruža stručnu pomoć i učestvuje u pripremi predloga akata i drugih materijala po zahtjevu radnih tijela, odbornika i klubova odbornika;
 •  izrađuje tekstove usvojenih akata sa sjednice Skupštine (odluka, rješenja, zaključaka, preporuka, deklaracija i drugih propisa) i priprema ih za objavljivanje u “Službenom listu RCG-opštinski propisi”;
 • stara se o realizaciji odluka i drugih propisa i akata koje donosi Skupština;
 • prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmjenu informativne i dokumentacione materijale potrebne za rad odbornika i radnih tijela Skupštine;
 • obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, daktilografske i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine, radnih tijela, odbornika i klubova odbornika;
 • evidentira, klasifikuje i čuva izvorne odluke i druge akte i dokumenta koje donosi Skupština;
 •  vrši stručne i druge poslove koje joj povjeri Skupština, predsjednik Skupštine
  i sekretar Skupštine.

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA