Služba Glavnog administratora

Služba Glavnog administratora

veselinka jaukovicGLAVNI ADMINISTRATOR: VESELINKA JAUKOVIĆ

I sprat, kancelarija br. 2

Broj telefona: 200-485

220-101

E-mail: veselinka.jaukovic@niksic.me

 

 

 

 

 

Služba glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije
Glavnog administratora, utvrđene zakonom, koji se odnose na:

 •  rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;
 •  davanje mišljenja na akt o organizaciji i načinu rada uprave Opštine;
 • staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa uprave;
 •  davanje mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave;
 •  izradu analitičkih i informativnih materijala u vezi sa funkcionisanjem lokalne uprave, za potrebe Predsjednika i nadležnog organa državne uprave;
 •  razmatranje programa rada i izvještaja o radu organa uprave i pripremu izjašnjenja za Predsjednika;
 •  izvršavanje akata Predsjednika koji se odnose na usmjeravanje i usklađivanje rada organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač i vršenje nadzora nad radom organa uprave;
 •  predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa uprave;
 •  praćenje aktivnosti u vezi sa obukom zaposlenih i analiziranje efekata sprovedenih obuka;
 •  u saradnji sa nadležnim organom uprave, preduzima aktivnosti u vezi sa reorganizacijom lokalne uprave, naročito u funkciji optimizacije broja zaposlenih;
 •  pripremanje akta o načinu organizovanja poslova uprave u mjesnoj zajednici (dekoncentracija poslova uprave);
 •  razmatranje i odlučivanje o pritužbama građana na rad organa uprave;
 •  izradu izvještaja o radu Glavnog administratora;
 •  saradnju sa nevladinim organizacijama koje prate razvoj lokalne samouprave u cilju poboljšanja komunikacije između Opštine i građana i razvoja demokratije na lokalnom nivou i drugi poslovi iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
 •  vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Glavnog administratora.

 


Sačuvaj stranicu kao PDF