Sekretarijat za investicije i projekte

Sekretarijat za investicije i projekte

zivko kecojevicSEKRETAR: ŽIVKO KECOJEVIĆ

II sprat, kancelarija br. 17

Broj telefona: 220-104

E-mail: zivko.kecojevic@niksic.me

 

 

 

 

Sekretarijat za investicije i projekte vrši poslove koji se odnose na:

– izradu nacrta odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti i drugih akata koje donosi predsjednik Opštine iz oblasti investicija i projekata;

– predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji programa i projekata Opštine kojima se podstiču: ekonomski razvoj, obezbjeđivanje zaštite životne sredine, održivi razvoj, preduzetničke inicijative, privatno-javna partnerstva i iniciranje izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj Opštine;

   – uspostavljanje i vođenje baze podataka o investicijama, planovima, programima i projektima Opštine, dostavljanje podataka o projektima;

– promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija;

– istraživanje razvojnih potencijala opštine; posredovanje u komunikaciji i podsticanje saradnje između domaćih i stranih privrednika i lokalne uprave; pružanje tehničke podrške preduzetnicima; saradnju sa organima državne uprave, pravnim licima, reprezentativnim udruženjima poslodavaca i drugim subjektima radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za Opštinu;

– pripremu i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i praćenje njihove realizacije; ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;

– saradnju i koordinaciju sa nadležnim organima u pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata i analize normativnih i drugih okvira u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta;

– učestvovanje u vođenju poslova na realizaciji investicija opštine kada one nijesu posebnim aktom prenijete nekom drugom pravnom subjektu u nadležnost;

       – kreiranje politike usmjerene na podršku investicionim procesima;

– učestvovanje u međunarodnim aktivnostima, koje su usmjerene na podsticanje opštinske investicione politike;

– organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;

  • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine, izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, sprovođenje plana integriteta, ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama, iz nadležnosti organa;
  • pripremanje informacija za medije iz svog djelokruga i dostavljanje Službi za saradnju, poslove predsjednika i informisanje na obradu i objavljivanje u medijima, veb sajtu i društvenim mrežama;
  • pripremanje izvještaja za glavnog administratora o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
  • upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
  • procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga; i

– druge poslove iz svog djelokruga u skladu za zakonom i drugim propisima.


Sačuvaj stranicu kao PDF