Služba Predsjednika

Služba Predsjednika

slobodanka roganovicRUKOVODILAC SLUŽBE – ŠEF KABINETA: SLOBODANKA ROGANOVIĆ  

I sprat, kancelarija br. 15

Broj telefona: 040/214-239

E-mail: predsjednik@niksic.me; slobodanka.roganovic@niksic.me

 

 

 

 

Služba Predsjednika vrši stručne i druge poslove za Predsjednika, potpredsjednika, stručna radna tijela Predsjednika i drugih poslova iz nadležnosti Predsjednika, i to:

 • izrađuje Program rada; priprema Poslovnik o radu; učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa uprave Opštine; obrađuje odluke , zaključke i druga akta koja donosi Predsjednik; prati realizaciju zaključaka Predsjednika i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka;
 •  priprema sastanke Predsjednika i potpredsjednika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
 • učestvuje u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Opštine i učestvuje u izradi Programa rada Skupštine opštine;
 •  priprema izvještaj Predsjednika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
 •  poslove javne nabavke u skladu sa zakonom;
 •  učestvuje u izradi ugovora o realizaciji sporazuma koje zaključuje Skupština opštine i Vlada Crne Gore;
 •  po pribavljenom izjašnjenju nadležnog organa uprave, priprema mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
 •  obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu organa Opštine;
 •  obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, opštinama u Crnoj Gori i drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 •  vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne saradnje;
 •  vrši poslove iz oblasti odbrane koji su utvrđeni Zakonom i drugim propisima, a koji se odnose na Opštinu i njene organe;
 •  vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika, potpredsjednika i Skupštinu opštine, u saradnji sa Službom Skupštine organizuje proslavu praznika Opštine “18.septembar”;
 •  postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenih Predsjedniku; utvrđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore na iste; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki pritužbi;
 •  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za stručna radna tijela koja obrazuje Predsjednik za poslove iz svog djelokruga rada;
 •  čuva izvornike svih akata koje donosi Predsjednik;
 •  vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
 •  vrši i druge poslove koje odredi Predsjednik

Sačuvaj stranicu kao PDF