Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje

Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje

slobodanka roganovicRUKOVODILAC SLUŽBE – ŠEF KABINETA: SLOBODANKA ROGANOVIĆ  

I sprat, kancelarija br. 15

Broj telefona: 040/214-239

E-mail: predsjednik@niksic.me; slobodanka.roganovic@niksic.me

 

 

 

 

Služba za saradnju, poslove predsjednika i informisanje vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

 •  izradu akata iz nadležnosti predsjednika Opštine u skladu sa Statutom Opštine;
 •  izradu i sprovođenje Programa rada predsjednika, učešće u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave Opštine; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Opštine; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti Službe;
 •  izradu nacrta odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti i drugih akata koje donosi predsjednik i izvještaja o realizaciji tih akata;
 •   pripremu akata koje predsjednik donosi u realizaciji funkcije predstavljanja i zastupanja Opštine;
 •   kontrolu akata koje predsjednik Opštine predlaže Skupštini na usvajanje a čiji su obrađivači organi uprave i javne službe, i sprovođenje procedure predlaganja;
 •  pripremu smjernica za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova i njihovu kontrolu;
 •  pripremu akata kojim predsjednik vrši usmjeravanje i usklađivanje rada organa uprave i javnih službi;
 •  kontrolu usklađenosti programa rada i izvještaja o radu organa uprave i javnih službi sa odgovarajućim uputstvom predsjednika;
 •  pripremu i organizovanje sastanaka i službenih putovanja predsjednika i potpredsjednika Opštine, i staranje o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
 •  pripremu zaključaka i putnih naloga za službena putovanja u inostranstvu predsjednika, potpredsjednika, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u upravi;
 • pripremu izvještaja o radu predsjednika i radu organa lokalne uprave;
 • ostvarivanje saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, drugim opštinama u Crnoj Gori i inostranstvu, državnim organima i organima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu;
 • poslove iz oblasti odbrane koji su utvrđeni zakonom i drugim propisima a koji se odnose na Opštinu i njene organe;
 •  protokolarne poslove za potrebe predsjednika i potpredsjednika, i organizaciju proslave praznika Opštine „18. septembar“, u saradnji sa službom Skupštine;
 •  postupanje po predstavkama i pritužbama građana upućenih predsjedniku; utvrđivanje činjenica o osnovanosti predstavki i pritužbi i pripremu odgovora na iste;
 •  postupanje po predstavkama koje državni organi upućuju predsjedniku radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet predstavki i pritužbi;
 •  prijem zahtjeva građana i drugih subjekata, način ostvarivanja prava i obaveza pred organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi, njihovo prosleđivanje nadležnim organima i službama; vođenje evidencije o primljenim i riješenim zahtjevima; prijem i obrada drugih zahtjeva, predstavki, inicijativa i sl. podnesenih predsjedniku Opštine;
 •  stvaranje uslova za ostvarivanje funkcije predsjednika prilikom predstavljanja Opštine u odnosima sa gradovima drugih država, diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori, predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama;
 •  uspostavljanje i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje;
 •  pripremu akata za predsjednika radi realizacije obaveza utvrđenih na međunarodnim konferencijama i od strane regionalnih i drugih institucija;
 •  koordinaciju i komunikaciju sa stranim partnerima, iseljenicima i njihovim organizacijama;
 •  učešće u organizaciji i realizaciji zvaničnih i drugih međunarodnih posjeta Opštini, uključujući i posjete delegacija i odbornika Skupštine; pripremu za učešće predstavnika Opštine na međunarodnim skupovima, pregovorima i sastancima;
 •  učešće u pripremi i sprovođenju Statuta opštine, odluka i drugih akata kojima se uređuje javnost i transparentnost rada Skupštine, predsjednika Opštine, organa uprave i javnih službi;
 •  promociju ostvarivanja funkcije predsjednika, lokalne uprave i javnih službi;
 • pripremu publikacija i drugih materijala;
 • pripremu i organizovanje konferencija za štampu, foruma i skupova;
 • ažuriranje veb sajta opštine www.niksic.me;
 • pripremu press klipinga;
 • saradnju sa civilnim sektorom u okviru djelokruga Službe;
 • obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za stručna radna tijela koja obrazuje predsjednik za poslove iz svog djelokruga rada;
 • čuvanje izvornika svih akata koje donosi predsjednik;
 • pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i predsjednika Opštine, izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa, sprovođenje plana integriteta, ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama, iz nadležnosti organa;
 • pripremanje izvještaja za glavnog administratora o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 • upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
 • procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) iz svog djelokruga; i
 • druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima

 

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA