Služba za zajedničke poslove

Služba za zajedničke poslove


NAČELNIK: NJEGOVAN SARIĆ

II sprat, kancelarija br.

Broj telefona: 220-072

E-mail: njegovan.saric@niksic.me

 

Služba za zajedničke poslove vrši stručne i administrativno – tehničke poslove za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine, Glavnog administratora, organa uprave, koji se odnose na:

  •  kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, obrada predmeta i drugih dokumenata primjenom savremene elektronske tehnologije i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima);
  •  stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja, osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe (otkupa stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova pod povoljnijim uslovima, ovjere ugovora i dr.) i drugi poslovi u vezi sa navedenim;
  •  poslovi tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi uprave, mjesne kancelarije i mjesne zajednice; poslove osiguranja službenika i imovine Opštine;
  •  poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine i drugih objekata, u skladu sa propisima; portirske poslove; poslove koji se odnose na korišćenje , održavanje i evidenciju službenih vozila; pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine; poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe; poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala; poslove održavanja higijene službenih prostorija; sprovodi Uputstvo o postupanju organa lokalne uprave sa građanima; priprema informativne i druge stručne materijale u vezi poslova iz djelokruga Službe;
  •  vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
  •  vrši i druge poslove koji joj se odrede u djelokrug.


Sačuvaj stranicu kao PDF