Zdravstvo

Zdravstvo

zdravstvo

U Opštini Nikšić zdravstvena zaštita je organizovana preko JZU Dom zdravlja, JZU Opšta bolnica, JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti kao i putem specijalističkih privatnih ustanova.

JZU Dom zdravlja

Dom zdravlja Nikšić je javna zdravstvena ustanova koja obezbijeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu građanima. Primarna zdravstvena zaštita se ostvaruje preko izabranog tima doktora medicine ili izabranog doktora medicine, kojeg građani sami biraju.

Dom zdravlja je organizaciono podijeljen u organizacione cjeline i to:

 1. Ambulanta izabranog doktora
  • izabrani doktor za djecu do 15 godina-pedijatar
  • izabrani doktor za odrasle
  • izabrani doktor za žene
 2. Jedinice za podršku
  • centar za plućne bolesti i tuberkulozu
  • centar za dijagnostiku
  • centar za mentalno zdravlje
  • centar za djecu sa posebnim potrebama
  • centar za prevenciju koga čine: populaciono savjetovalište, savjetovalište za mlade, savjetovalište za reproduktivno zdravlje i higijensko epidemiološka služba
 3. Ostale djelatnosti Doma zdravlja
  • jedinice za sanitetski prevoz
  • jedinice za patronažu
  • jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa

Prema broju osiguranika JZU Dom zdravlja treba da ima : 9 timova izabranih doktora za djecu – pedijatara, 30 timova izabranih doktora za odrasle, 4 tima izabranih doktora za žene – ginekologa.

Jedan od izraženih problema je i nedostatak ljekarskog kadra u organizacionim cjelinama – izabrani doktor, pa se iz tog razloga angažuju ili penzionisani doktori ili doktori iz drugih ustanova. Ali i pored tog problema zdravstvenu zaštitu dobijaju svi koji za tim imaju potrebu.

JZU Opšta bolnica

Opšta bolnica je javna zdravstvena ustanova u kojoj je zastupljen viši nivo zdravstvene zastite, a u okviru koje postoje četiri specijalističke službe i to:

 • opšta hirurgija
 • interna medicina
 • ginekologija sa akušerstvom
 • pedijatarska služba

Navedene službe su organizovane kroz rad bolničkih odjeljenja, odsjeka, specijalističkih ambulanti i dijagnostike, kabineta za transfuziju krvi, službe za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, laboratorije i apoteke za potrebe bolničkih odjeljenja.

U bolnici radi 49 ljekara specijalista, 9 ljekara je na specijalizaciji, 235 medicinskih sestara. Osoblje bolnice se permanentno usavršava da bi moglo pratiti uvođenje novih dijagnostičkih i terapeutskih procedura i dodatno poboljšavati uslove liječenja u ovoj ustanovi.

Objekti bolnice su u poslednje tri godine u značajnoj mjeri rekonstruisani i adaptirani, pa u tom smislu treba izdvojiti: službu za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, otvoren je moderan kabinet za endoskopsku dijagnostiku sa savremenim aparatima za gastroskopiju i kolonoskopiju, djelimično rekonstruisan i adaptiran operacioni blok, adaptitan prostor Urgentnog bloka, izvršen je generalni remont kotlarnice, izvršena je potpuna ili djelimična klimatizacija pojedinih odjeljenja.

Veoma je značajno za opštinu Nikšić da je nabavljen veliki broj veoma značajne opreme za dijagnostiku, pa bolnica sada posjeduje pored ostalog od nove opreme: prvi multislajsni skener u Crnoj Gori, digitalni duo dijagnostik Philipsov RTG aparat, aparat za anesteziju, monitoring sistem za operacioni blok i intezivnu njegu opšte hirurgije, monitoring sistem za koronarnu jedinicu internog odjeljenja, operacioni sto, operaciona lampa, elektronski mikroskop za operacionu salu, aparat za gasne analize za intezivnu njegu, aparat za fototerapiju, aparat za dojenje, inkubator za bebe, aparat za neinvazivno određivanje bilirubina kod novorođenčadi i sl.

Bolnica svim ovim aktivnostima potvrđuje da ide u korak sa savremenim standardima u liječenju pacijenata.

JZU Specijalizovana bolnica za plućne bolesti „ Dr Jovan Bulajić“.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik je osnovana 1951.godine. Ona je organizovana i registrovana kao jedinstvena zdravstvena ustanova sa poliklinikom i paviljonima u svom sastavu kao organizacionim cjelinama i obavlja specijalizovanu i polikliničku i bolničko zdravstvenu djelatnost iz oblasti pulmologije. Pored zdravstvene u ovoj ustanovi se vrši i obrazovni i naučno istraživački rad. Ustanova je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Bolnički kompleks danas čine 6 organizacionih jeinica i to:

 1. paviljon – Onkološko odjeljenje sa dnevnom bolnicom
 2. paviljon – Odjeljenje za netipične plućne bolesti i druge granulomatozne, sa odsjekom za inhalacionu terapiju
 3. paviljon – Odjeljenje za TB i sarkadiozu
 4. paviljon – Odjeljenje za obstruktivni sindrom sa intezivnom i poluintezivnom jedinicom
 5. paviljon – Poliklinika u kojoj se vrši dijagnostička obrada bolesnika sa RTG kabinetom, biološkim kabinetom, ultrazvučnom ambulantom i apotekom
 6. Upravna zgrada sa laboratorijom (biohemijska, mikrobiološka i imnološka)

U bolnici je zaposleno 140 radnika od kojih je 18 ljekara. Godišnje se u bolnici hospitalizuje 2200 bolesnika, a ambulantno pregleda 8000 pacijenata. Godišnje se u bolnci napravi 12 000 rendgenskih snimaka, 1 500 ultrazvučnih pregleda, kroz dijagnostiku pređe 10 000 ispitanika za ispitivanje disajne funkcije.

Registrovane privatne ordinacije

Poslednjih godina u Nikšiću je otvoren značajan broj privatnih zdravstvenih ustanova koje umnogome dopunjuju dijagnostički tretman bolesnika. Na području opštine registrovano je 16 zdravstvenih privatnih ustanova iz oblasti stomatologije i 9 privatnih ustanova iz drugih oblasti (internističke, ultrazvučne dijagnostike, pedijatrije, ginekologije itd.)


Sačuvaj stranicu kao PDF