Obavještenje Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, u skladu sa čl. 7 i 10 Odluke o studentskoj nagradi Opštine Nikšić („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, broj 12/07 i „Službeni list CG – Opštinski propisi“, broj 31/13)

 

O B A V J E Š T A V A

 

Da se prijedlozi za dodjelu Studentske nagrade studentima, koji imaju prebivalište u opštini Nikšić, dostavljaju Komisiji za dodjelu studentske nagrade od 1. do 31. jula 2019. godine.

Pravo na nagradu imaju studenti, koji su diplomirali do roka predviđenog za predaju dokumenata, u godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

Studentska nagrada Opštine Nikšić dodjeljuje se za 5 (pet) studenata sa različitih fakulteta ili akademija, što podrazumijeva ostvarenih 240, 300 ili 360 ECTS kredita, zavisno od dužine trajanja studija na fakultetu ili akademiji.

Nagrada se dodjeljuje za izuzetan uspjeh u studiranju koji podrazumjeva da je student u toku studija položio ispite iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom fakulteta ili akademije, sa prosječnom ocjenom koja ne može biti manja od 9,50, kao i osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim takmičenjima.

Studenti, koji su studije završili van Crne Gore, trebaju dostaviti nostrifikovan transkript ocjena.

Pravo predlaganja kandidata za nagradu imaju studenti i fakulteti.

Prijedlozi za nagradu dostavljaju se pismeno, sa obrazloženjem i dokumentacijom o prebivalištu i postignutom uspjehu u studiranju, Komisiji za dodjelu studentske nagrade, preko Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, ul. Njegoševa br. 18.

Neblagovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se razmatrati.

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje – Odjeljenje za obrazovanje, ul. Dragice  Pravice bb, ili na telefon 040/ 243-950.