ODLUKA o   dopuni Programa uređenja  prostora opštine Nikšić za 2018. godinu

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

Član 1

 

         Ovom odlukom vrši se dopuna Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018. godinu, donesenog pod brojem 01-030-352 od 20.12.2017. godine, objavljenog u »Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi«,  broj  53/17.

 

 Član 2

 

Sastavni dio ove odluke je dopuna Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018. godinu.

 

Član 3

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi«.

 

 

Broj: 01-030-100

Nikšić, 11. jula 2018. godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE NIKŠIĆ

 

                                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                           Radivoje-Lala Nikčević,s.r.

 

 

   Dopuna

Programa uređenja  prostora opštine Nikšić za 2018. godinu

 

Uvodne napomene

 

Skupština opštine Nikšić je usvojila Program uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu, koji je objavljen u »Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi«,  broj  53/17.

Programom je predviđeno da ukoliko se tokom realizacije istog ukaže potreba za izradom novih planskih dokumenata pristupiće se izmjenama i dopunama programa po postupku njegovog donošenja.

U Programu je dat poseban prioritet pripremi građevinskog zemljišta za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za potrebe lokalnih objekata od opšteg interesa u koje spada uređenje zelenih površina u zaštitnom pojasu obale Bistrice, u skladu sa DUP-om Rastoci 1 (»Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi«,  broj  24/10).

U skladu sa prednjim, zainteresovani vlasnici odnosno korisnici prostora su u toku izrade Prostorno urbanističkog plana opštine Nikšić, koji je usvojen 18.05.2015. godine, a  objavljen u »Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi« broj: 16/15, nadležnom Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine dostavili pisane podneske u kojima su iskazali svoja interesovanja i zahtjeve za izradu i donošenje planskih dokumenata, pa s tim u vezi se vrši Dopuna Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018. godinu.

Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje

U Programu uređenja prostora opštine Nikšić za 2018. godinu (»Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi«, broj 53/17) u poglavlju 4/1 Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje, u stavu 1 alineja 1, poslije broja: »120/5«, dodaje se novi broj, koji glasi: »120/2«.

Dinamiku donošenja odluka o izradi  planskih dokumenata u ovoj Dopuni Programa neće biti teško utvrditi, obzirom da se radi o postupku kome je Programom dat poseban prioritet.

Ova dopuna Programa objaviće se u »Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi«.