Odluka o utvrđivanju visine i raspodjeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Nikšić za 2020. godinu

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list Crne Gore“, br. 52/14, 76/15, 83/16 i 92/17) člana 8 Odluke o budžetu Opštine Nikšić za 2020. godinu („Sl. list Crne Gore, Opštinski propisi“, broj 53/19) i člana 84 stav 2 Statuta opštine Nikšić („Sl.list CG-Opštinski propisi“, broj 31/18), predsjednik opštine Nikšić dana  30.01.2020. godine, donosi

 

 

ODLUKU

o utvrđivanju visine i raspodjeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Nikšić za 2020. godinu

 

 

Član 1

 

Za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Nikšić, za budžetsku 2020. godinu utvrđuju se sredstva u ukupnom iznosu od 208.547,04€, što čini 1,1% planiranih ukupnih budžetskih sredstava umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta.

Sredstva iz stava 1 ovog člana raspodjeljuju se političkim subjektima kako slijedi:

 

Naziv političkog subjekta Fiksni iznos političkom subjektu Fiksni iznos po odborniku Broj odbornika   Mjesečni iznos Godišnji iznos
  1 2 3 4=(2×3) 5=(1+4) 6=5×12 mjeseci
Demokratska partija socijalista CG 1.737,91 339,10 26 8.816,60 10.554,51 126.654,12
Socijaldemokrate CG 1.737,91 339,10 15 5.086,50 6.824,41 81.892,92
  3.475,82 678,20 41 13.903,10 17.378,92 208.547,04

 

Član 2

 

Sekretarijat za finansije razvoj i preduzetništvo će sredstva iz člana 1 ove odluke prenositi političkim subjektima mjesečno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Član 3

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01. januara 2020. godine.

 

 

 

 

 

P r e d s j e d n i k

                                                                                              Veselin Grbović