P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 17. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave  za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za  5.11. 2019.godine sa početkom u 10:00 časova .

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Prijave se dostavljaju  preko Građanskog biroa  Opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: skupstinank@ t-com.me  najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Saglasno članu 150  Poslovnika o radu Skupštine opštine, predstavnik nevladine organizacije može da učestvuje u radu sjednice Skupštine (institut “slobodna stolica”) ukoliko, nevladina organizacija ispunjava sljedeće uslove:

 

  • da je registrovana kod nadležnog organa državne uprave, najmanje godinu dana;
  • da ima sjedište na teritoriji Opštine Nikšić;
  • da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u Opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za Opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave, koje su sprovedene u Opštini;
  • da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz 1 ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice.

 

 

 

Uz prijavu za učešće na sjednici Skupštine  nevladina organizacija je dužna dostaviti  Službi za skupštinske poslove:

 

– prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je  ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz člana ovog poslovnika;

– Statut nevladine organizacije;

– odluku o osnivanju nevladine organizacije i

– izjavu ovlašćenog lica za zastupljanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa .

 

Predstavnicima nevladinih organizacija koji su određeni da učestvuju u radu sjednice, dostaviće se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

 

Obavještenje o  predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati  sjednici  Skupštine, objaviće se na web site opštine Nikšić, www.niksic.me.

 

Napomena:  Saziv sa materijalom za 17.sjednicu Skupštine opštine Nikšić, zakazanu za 5.11.2019.godine objavljen je na  internet  stranici  Opštine  Nikšić www.niksic.me.

 

 

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE