P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DEVETOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na devetoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 27.04.2018.godine sa početkom u 10:00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Građanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me  u roku od pet dana od dana objavljivanja poziva.

Uz prijavu za učešće na devetoj sjednici Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine.

Predsjednik Skupštine odlučuje o izboru predstavnika nevladinih organizacija i o tome ga obavještava najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, u pisanoj ili elektronskoj formi.

Odluka o izboru predstavnika nevladine organizacije objaviće se na web site opštine Nikšić, www.niksic.me.

 

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE