Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  |   Opština Nikšić

Odluka o finansiranju političkih subjekata

Odluka o finansiranju političkih subjekata

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2 Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu opštine Nikšić (»Sl. list CG – opštinski propisi« broj 31/13,  47/15 i […]

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo Opštine Nikšić

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić ,  na osnovu člana 29 stav 1 i 2, člana 30 stav 2 i  člana 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( »Službeni list CG« , broj 44/10), člana 2. Odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnih prostora vlasništvo opštine […]

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

     Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e    s e P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ  SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE      Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće […]

  |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA – Pomoćni i privremeni objekti

Na osnovu člana 6. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“,br.51/08, 40/10, 34/11,  35/13 i 33/14) i člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-opštinski propisi,br.29/05 i „Sl.list Crne Gore –opštinski propisi“ br.39/14)), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine , o r g […]

  |   Opština Nikšić

PROGRAM UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 51/08 , 40/10, 34/11,35/13 i 33/14), člana 45 stav 1 tačka 5 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG”, br. 42/03,  28/04, 75/05 i 13/06 i “Službeni list Crne Gore”,broj 88/09 ,38/12 i 10/14) i člana 32 stav 1 […]

  |   Opština Nikšić

Konkurs za dodjelu nagrade ,,Zaloga”

Književna zajednica ,,Vladimir Mijušković” iz Nikšića raspisuje K O N K U R S za dodjelu nagrade ,,Zaloga” koja se dodjeljuje za umjetničko viđenje zavičaja u poeziji i prozi i publicistiku. Ukoliko kandidati za jednu od navedenih oblasti stvaralaštva ne ispunjavaju kriterijume nagrada  neće biti dodijeljena. Takođe, iz jedne oblasti mogu biti dodijeljene dvije (ravnopravne) […]

  |   Opština Nikšić

TREĆI NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA

O P Š T I N A  N I K Š I Ć Poziva lokalne poljoprivredne proizvođače, kao i sve građane koji se bave izradom suvenira, rukotvorina i umjetnina da se prijave za izlaganje svojih proizvoda na III NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA koji će se održati od 16. do 18. decembra 2016. godine , u […]

  |   Opština Nikšić

Donacija Narodne Republike Kine Opštini Nikšić

Ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, Cui Dživei, danas je boravio u radnoj posjeti opštini Nikšić.  Na sastanku je bilo riječi o konkretnoj donaciji u okviru koje su kineska ambasada i vlada, preko Ministarstva vanjskih poslova, obezbijedili novac za izgradnju saobraćajnica i novog gradskog Trga. Vrijednost donacija je oko 150.000 eura. U nastavku možete pogledati prilog Lokalnog javnog emitera:

  |   Opština Nikšić

POZIV NA JAVNU RASPRAVU NA TEMU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE NIKŠIĆ ZA 2017. GOD.

Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, korisnika budžeta Opštine Nikšić  i građani, posebno subjekti kojima se ovom odlukom utvrđuju prava i obaveze da uzmu učešća u razmatranju nacrta ove odluke.     Poziv za javnu raspravu o nacrtu odluke o budzetu Opstine Niksic Nacrt odluke o budzetu Opstine Niksic za […]