POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Post

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

     Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e    s e

P O Z I V

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE

UČEŠĆA NA DVADESET PRVOJ  SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

     Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na dvadeset prvoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 23.12.2016.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

      Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me  u roku od pet dana od dana objavljivanja poziva.

     Uz prijavu za učešće na dvadeset prvoj sjednici Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine.

      Predsjednik Skupštine odlučuje o izboru predstavnika nevladinih organizacija i o tome ga obavještava najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, u pisanoj ili elektronskoj formi.

      Odluka o izboru predstavnika nevladine organizacije objaviće se na web site opštine Nikšić, www.niksic.me.

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Comments

comments