Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Nakon donošenja Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme, (»Službeni list CG« 43/18) od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, stekli su se uslovi da Sekretarijat pristupi, shodno odredbi člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list CG«, broj 64/17), donošenju Programa privremenih objekata za područje morskog dobra i nacionalnih parkova. Program se donosi za period od pet godina, a po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice Ministarstva održivog razvoja i turizma i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine.

U skladu sa zakonskim određenjem ( član 115 Zakona), privremeni objekti ne mogu se postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta.

Radi izrade što kvalitetnijeg Programa privremenih objekata, kojim će se, saglasno zakonskim određenjima, urediti ovaj segment planiranja prostora – Ministarstvo poziva zainteresovane korisnike prostora da dostave inicijativu za izradu Programa, odnosno za ucrtavanje privremenog objekta za koji su zainteresovani, a koja će biti razmotrena u proceduri izrade i donošenja Programa.

U tom cilju, potrebno je da zainteresovani korisnici prostora popune Upitnik koji sadrži informacije neophodne za izradu Programa, a koji se prilaže uz ovaj poziv.

Napominjemo, da se po osnovu podataka dostavljenih u Upitniku ne mogu ostvarivati bilo kakva prava po osnovu postavljanja odnosno građenja privremenog objekta.

Popunjeni Upitnik se dostavlja Sekretarijatu od 18.marta do 18.aprila 2019.godine. na email adresu gorica.fatic@niksic.me i u prostorijama Opštine na prizemlju – građanskom birou.

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine