PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu, a shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 29/05, 39/14) Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje donosi

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  

I Javnu raspravu povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

IIJavna rasprava će se održati od 18.11.2020. godine do 02.12.2018. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) od 12 do 15 časova.

IIIPredlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu će se objaviti na web sajtu Opštine Nikšić – www.niksic.me, i u pisanoj formi će se učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, ul. Njegoševa br. 18, zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9.

IVCentralna rasprava povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu održaće se 02.12.2019. u 13časova, u zgradi SO Nikšić, sala 1.

VProgram javne rasprave objaviće se na web sajtu Opštine Nikšić i preko Lokalnog javnog emitera – Radio televizija Nikšić.

VIPozivaju se zainteresovani organi, organizacije, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu.

VIIPrijedlozi, sugestije, komentari i mišljenja na tekst Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, na adresu Njegoševa br. 18 Nikšić, neposredno preko Građanskog biroa ili u elektronskoj formi, na e-mail: kulsmsnk@gmail.com.

VIIINadležni Sekretarijat kao obrađivač razmotriće primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

                                                                                                         

     

                                                                                                             S E K R E T A R

                                                                                                                  Milan Korać

 

 

Prilog: Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2020. godinu