SEDMA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 69 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić («Službeni list CG-Opštinski propisi», broj 12/11)

 

S A Z I V A M

SEDMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ

za 20.12./srijeda/ 2017.godine

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

 

 1. Predlog programa rada Skupštine opštine Nikšić za 2018.godinu;
 2. Predlog odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2018.godinu;
 3. Predlog odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;
 4. Predlog programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018.godinu;
 5. Predlog lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Nikšić za period 2018-2022.godina;
 6. Predlog odluke o Detaljnom urbanističkom planu „Stara Varoš-vojni kompleks“;
 7. Predlog odluke o osnivanju biznis zone „Istok“ na području opštine Nikšić;
 8. Predlog odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Sindikatu Uprave policije Crne Gore;
 9. Predlog odluke o davanju u zakup zemljišta – parkovske površine putem prikupljanja ponuda, u okviru Park šume Trebjesa;
 10. Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja izgradnjom spomenika Crnogorskim komitima;
 11. Predlog odluke o izmjenama Odluke o nazivima naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Nikšić;
 12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom Nikšić;
 13. Program rada Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 14. Program rada Javnog komunalnog preduzeća Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 15. Program rada Javnog preduzeća „Autobuska stanica“ Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 16. Program rada i Finansijski plan Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis Nikšić“ za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan;
 17. Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 18. Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom;
 19. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan;
 20. Program rada Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2018.godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 21. Program rada Javne ustanove „Zahumlje“ za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 22. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 23. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić za 2018. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;
 24. Izvještaj o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere za 2017.godinu;
 25. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2017.godinu;
 26. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine opštine Nikšić,  sala broj I, sa početkom u 10:00 časova.

Napomena: Nevladine organizacije materijal za sjednicu Skupštine za koji su zainteresovani mogu dobiti u Službi za skupštinske poslove, drugi sprat, kancelarija broj 10.

 

 

          

                                                                                                                                                P r e d s j e d n i k

                                                                                                                       Radivoje-Lala Nikčević,s.r.