Uprava lokalnih javnih prihoda

Uprava lokalnih javnih prihoda

DIREKTOR: DARKO MIJANOVIĆ

I sprat, kancelarija br. 10

Broj telefona: 040/213-108

E-mail: darko.mijanovic@niksic.me

 

 

 

 

Uprava lokalnih javnih prihoda:

  • vrši poslove uprave koji se odnose na utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, naknade za komunalne opremanje građevinskog zemljišta, boravišne takse; članskog doprinosa za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma; naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Opštine i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom; donosi rješenje o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima; analizira stepen i efekte ostvarenih prihoda u saradnji sa Sekretarijatom za finansije, u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike; vodi registar poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine ; propisuje oblik i sadržaj poreske prijave; vodi poresko knjigovodstvo; sprovodi postupak prinudne naplate shodno propisima iz oblasti poreskog sistema; donosi rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom; priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđuje funkcionalnost jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđuje monitoring u ovoj oblasti; obezbjeđuje tačno i ažurno vođenje evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda; priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine; vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Uprave; vrši druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.

Sačuvaj stranicu kao PDF