search
language
Дирекција за имовину

Информације о руководиоцу и запосленима

 • стручне и са њима повезане управне послове у вези са имовинским правима и овлашћењима на имовини којом располаже и коју користе Општина и њени органи; вођење јединствене евиденције имовине којом располаже Општина и имовине којом управљају јавне службе чији је оснивач Општина; давање података органима Општине и државним органима на основу евиденције коју води, старање о намјенском коришћењу непокретне имовине Општине,

 • покретање поступка уписа права на непокретности којима располаже Општина, спровођење службених радњи у вези са уписом и заступањем Општине пред надлежним државним органом и евидентирање промјена на имовини Општине произашлим из ових поступака;

 • вршење процјене вриједности непокретних ствари у имовини Општине,

 • спровођење поступка у вези са располагањем имовином Општине у складу са законом, по захтјеву грађана, државних органа и органа локалне самоуправе; припремање аката у вези са располагањем имовином из оквира овлашћења Општине;

 • припремање аката у вези са располагањем имовином Општине у поступку легализације, бесправно саграђених објеката који испуњавају услове за легализацију у складу са актом органа управе надлежног за послове легализације објеката;

 • припремање аката за реализацију спровођења поступка јавног надметања везано за продају и давање у закуп непокретности којима располаже Општина; припремање и закључивање уговора о закупу пословних и стамбених простора; припремање и закључивање уговора о закупу и начину коришћења грађевинског земљишта, припремање и закључивање уговора о закупу пољопривредног земљишта уз претходно мишљење органа локалне управе надлежног за послове пољопривреде, и других аката у складу са законом;

 • припремање одлука за Скупштину и предсједника Општине о давању претходне сагласност на предлоге аката о располагању и управљању имовинским правима на имовини јавних служби о којима одлучује надлежни орган јавне службе у складу са законом или актом о оснивању, давање мишљења по захтјеву органа чија имовинска права и интересе заступа у вези са закључењем уговора и мишљење о другим имовинско-правним питањима;

 • припремање предлога одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности које се експропришу у циљу изградње објеката који су од непосредног значаја за остваривање функције локалне самоуправе, покретање поступка експропријације сходно годишњем програму уређења простора и заступање Општине до окончања поступка; припремање и учествовање у поступку уласка у посјед експроприсаних непокретности ранијих власника и вршење предаје истих кориснику експропријације;

 • спровођење поступка парцелације и разграничења имовине Општине, у којим поступцима приликом непосредног изласка на лице мјеста учествује службеник Дирекције;

 • учествовање у изради Програма уређења простора општине и Извјештаја о стању уређења простора општине Никшић;

 • припремање извјештаја о раду, стању имовине и других информативних и стручних материјала из дјелокруга рада органа, за Скупштину општине, предсједника Општине, органе државне управе и сл.;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа из дјелокруга рада органа; спровођење плана интегритета; остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама поводом питања из надлежности органа;

 • праћење и спровођење закона и прописа донесених на основу закона у области државне имовине, државног премјера катастра непокретности, облигационих, својинско-правних односа, грађевинског земљишта и других области које су у вези са остваривањем функције органа, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа у овим областима;

 • вршење послова заштите имовинско-правних интереса Општине пред судовима и другим државним органима у којим поступцима ова дирекција има положај законског заступника Општине;

 • предузимање мјера и улагање правних средстава ради заштите имовинско-правних интереса Општине, подношење жалби, ревизија, тужби, и других врста захтјева, предлога и иницијатива за покретање поступка пред надлежним државним органима у управним, судским и вансудским поступцима;

 • вођење евиденције о свим врстама предмета и достављење информације о стању у списима предмета предсједнику Општине и другим органима по њиховом захтјеву;

 • старање о пословима писарнице из дјелокруга рада органа, кроз ажурно вођење уписника и књига евиденције у писаној и електронској форми;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу са законом и другим прописима.

arrow_upward