search
language

Предсједник Општине

Марко Ковачевић
Профилна слика за: Марко Ковачевић

Лични подаци: датум рођења: 09. 05. 1988. године. Мјесто рођења: Никшић.

E-mail: predsjednik@niksic.me

Посланичке функције:

 • предсједник Законодавног одбора;
 • члан Одбора за просвјету, науку, културу и спорт;
 • члан Одбора за антикорупцију;
 • замјеник члана Сталне делегације при ПССЕ;
 • одборник у СО Никшић у два сазива и члан Одбора за статут и прописе СО Никшић.

Образовање: завршио је Правни факултет Универзитета Црне Горе.

 • Члан Међународне експертске комисије за надгледање предсједничких избора у Руској Федерацији 2018. године.

Предсједник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже прописе и друге акте које доноси Скупштина, као и начин рјешавања појединих питања из надлежности Скупштине;
 • стара се и одговоран је за извршавање закона, других прописа и општих аката;
 • стара се и одговоран је за извршавање пренесених и повјерених послова;
 • утврђује организацију и начин рада локалне управе, на предлог главног администратора;
 • именује и разрјешава потпредсједника Општине, уз сагласност Скупштине;
 • именује и разрјешава главног администратора, уз сагласност Скупштине, директоре агенција – менаџера, даје сагласност за постављење и разрјешење старјешина органа локалне управе;
 • подноси грађанима и Скупштини извјештај о свом раду и остваривању функција локалне самоуправе, најмање једанпут годишње;
 • усмјерава и усклађује рад органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је оснивач Општина, ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга, о чему доноси одговарајуће акте;
 • врши надзор над радом локалне управе;
 • доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених послова, уколико посебним прописом није друкчије одређено;
 • одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси Скупштина и доноси акте за њихово извршавање;
 • доноси акте којима обезбјеђује извршење буџета Општине;
 • сазива конститутивну сједницу Скупштине;
 • утврђује смјернице за остваривање планова и програма развоја по појединим дјелатностима;
 • прати спровођење пословне политике јавних служби чији је оснивач Општина, предлаже и предузима мјере којима се обезбјеђују услови за њихово функционисање;
 • даје сагласност на акт којим се утврђује број и структура запослених у јавним службама које се финансирају из буџета Општине;
 • даје сагласност на акт о систематизацији Службе главног администратора;
 • доноси одлуку о образовању органа локалне управе;
 • доноси одлуке о додјели појединих јавних признања;
 • потписује уговоре и врши друге правне послове у складу са законом, Статутом и другим актима;
 • доноси одлуку о располагању средствима текуће буџетске резерве у складу са законом;
 • доноси одлуку о улагањима, у складу са утврђеном инвестиционом политиком;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима Општине.
arrow_upward