search
language
Секретаријат за локалну самоуправу

Информације о руководиоцу и запосленима

 • праћење и унапређење система локалне самоуправе; израду прописа који се односе на систем локалне самоуправе, организацију локалне управе и других прописа; учествовање у припреми мишљења главног администратора на акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа управе; израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање мјесних заједница; вођење регистра мјесних заједница и мјесних центара и вршење стручних и административно-техничких послова за мјесне заједнице; израду прописа о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова, сарадњу са невладиним организацијама, учешће представника грађана и НВО у раду скупштине;

 • управљање људским ресурсима, који се остварују кроз: спровођење огласа за потребе органа управе и обавјештавање надлежног инспекцијског органа о евентуалним незаконитостима и неправилностима; предлагање кадровског плана за органе управе; вођење кадровске евиденције локалних службеника и намјештеника и евиденције интерног тржишта рада; испитивање могућности распоређивања локалних службеника, односно намјештеника који су на располагању на слободна радна мјеста у органима управе; праћење спровођења мјера у циљу постизања сразмјерне заступљености мањинских народа и других мањинских националних заједница у органима управе, родно балансиране заступљености и запошљавања лица са инвалидитетом; припрему рјешења о радно-правном статусу и правима из радног односа локалних службеника и намјештеника за органе управе; доношење рјешења о остваривању права на материјалну помоћ запослених у органима управе; евиденције стручног оспособљавања и усавршавања; примјену прописа везаних за стручно оспособљавање приправника; припрему предлога годишњег плана обука локалних службеника и намјештеника; сагледавање и анализирање потреба органа управе за усавршавањем и обуком; координирање активностима око обуке локалних службеника и намјештеника и сарадњу са Управом за кадрове и Заједницом општина у остваривању утврђених надлежности из ове области; вођење матичне књиге службеника и намјештеника органа управе и чување и ажурирање њихових персоналних досијеа; пријављивање и одјављивање запослених службеника и намјештеника са обавезног пензијског и здравственог осигурања; достављање Управи за кадрове, која води Централну кадровску евиденцију, података из кадровске евиденције по службеној дужности; вршење свих административно-стручних послова у вези са праћењем стања из радног односа и друге послове из области развоја и управљања људским ресурсима;

 • стручно-административне послове у вези са израдом и употребом печата Општине и органа управе и употребом симбола;

 • пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права и интереса пред надлежним органима;

 • поступак закључења брака; признање страних судских одлука; вођење матичног регистра вјенчаних; издавање извода из матичног регистра и увјерења на основу података који се воде у матичном регистру; овјеру потписа, рукописа и преписа и вођење уписника за овјеравање; издавање радних и волонтерских књижица; уписивање података, замјену и издавање нових радних књижица; вођење регистра издатих радних књижица;

 • организовање, планирање и реализацију информационог система Општине; планирање и учествовање у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у Општини; израду плана, предлагање и организовање увођења нових програмских система и старање о усавршавању постојећих у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система; контролисање функционисања аутоматизоване обраде података и предузимање мјера на побољшању и повећању ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима; израду и реализацију планова обуке и усавршавања за коришћење информационе технологије и система; израду планова за опремање, набављање опреме и предузимање мјера за одржавање рачунарске мрежне опреме и средстава; старање о функционисању рачунарских мрежа и размјену података у њима; примјену стандарда: ОС, DBMS и алата за апликативни софтвер ради увођења и коришћења савремене информационе и комуникационе технологије; организовање и спровођење мјера ради заштите података;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности овог органа управе;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из надлежности овог органа управе;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из надлежности овог органа управе;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Секретаријат за финансије, развој и предузетништво

Информације о руководиоцу и запосленима


Квартални извјештаји за 2024.

Први Квартал

Извјештај НЕО за I квартал 2024. године

Извјештај о укупно оствареним примицима за I квартал 2024. године

Извјештај о укупно оствареним издацима за I квартал 2024. године

Извјештај БУЗ за I квартал 2024. године


Други Квартал

Извјештај НЕО за II квартал 2024. године

Извјештај о укупно оствареним примицима за II квартал 2024. године

Извјештај о укупно оствареним издацима за II квартал 2024. године

Извјештај БУЗ за II квартал 2024. године


Квартални извјештаји за 2023.

Први Квартал

Извјештај НЕО за I квартал 2023. године

Извјештај о укупно оствареним примицима за I квартал 2023.

Извјештај о укупно оствареним издацима за I квартал 2023

Извјештај БУЗ за I квартал 2023. године


Други Квартал

Извјештај НЕО за II квартал 2023. године

Извјештај о укупно оствареним издацима за II квартал 2023.

Извјештај о укупно оствареним примицима за II квартал 2023.

Извјештај БУЗ за II квартал 2023. године


Трећи Квартал

Извјештај БУЗ за III квартал 2023. године

Извјештај НЕО за III квартал 2023. године

Извјештај о укупно оствареним издацима за III квартал 2023.

Извјештај о укупно оствареним примицима за III квартал 2023.


Четврти Квартал

Извјештај БУЗ за IV квартал 2023. године

Извјештај НЕО за IV квартал 2023. године

Извјештај о укупно оствареним издацима за IV квартал 2023.

Извјештај о укупно оствареним примицима за IV квартал 2023.

 • праћење и спровођење закона и прописа донесених на основу закона у области: финансирања, буџета, зарада у јавном сектору, заштите података о личности, регионалног развоја, пољопривреде, туризма, занатства, трговине, предузетништва, рада у дијелу радног времена, контроле државне помоћи, заштите потрошача, јавних набавки и других прописа који су у вези са остваривањем функција органа, изјашњавање на нацрте и предлоге закона, планских докумената и других прописа и аката из ове области;

 • припрему и спровођење прописа Општине у областима за које је орган основан (буџет Општине, завршни рачун, привремено финансирање, зараде локалних функционера и локалних службеника и намјештеника, локалне јавне приходе, у сарадњи са другим органима локалне управе, припрему оснивачких аката јавних служби над којима врши надзор), изјашњавање о иницијативама за оцјену уставности и законитости прописа Општине из дјелокруга органа;

 • израду и спровођење програмских и планских аката из дјелокруга органа, спровођење локалног стратешког плана, плана интегритета и сл., праћење и спровођење државних планских аката у оквиру надлежности органа;

 • управљање консолидованим рачуном трезора, подрачунима и другим рачунима; вођење поступка отварања подрачуна и утврђивања начина њиховог коришћења, вођење главне књиге трезора и помоћне књиге, финансијско планирање и управљање готовинским средствима, контролу издатака и извршавање буџета, обрачун и исплату зарада и накнада запосленима у Општини, и исплату зарада и накнада запосленим у јавним установама чији је оснивач Општина, буџетско рачуноводство и извјештавање, управљање финансијским информационим системом;

 • спровођење управних поступака и доношење рјешења у областима за које је орган основан: о утврђивању испуњености минимално-техничких услова у пословним просторијама, за обављање угоститељске дјелатности и категорисање угоститељских објеката, за пружање угоститељских и туристичких услуга у посебним објектима, за обављање угоститељских услуга у домаћинству и сеоском домаћинству, услуга рентакара и лимо сервиса, за упис у централни туристички регистар, за утврђивање испуњености услова о привременој и трајној промјени намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, о престанку обављања дјелатности, издавање увјерења о бављењу пољопривредном производњом индивидуалним пољопривредним произвођачима, издавање увјерења о чињеницама о којима орган води евиденцију, и друге управне поступке и доношење других рјешења у складу са законом и одлукама Општине;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • учешће у идентификацији и заштити капитала Општине у поступку трансформације јавних предузећа чији је оснивач Општина и других привредних субјеката, куповину и продају хартија од вриједности или удјела у привредним друштвима, задуживање Општине, давање гаранција и сл.;

 • вођење евиденције о дугу Општине, евиденције зарада запослених у Општини и других евиденција у складу са законом;

 • достављање података надлежним органима о приходима, издацима и буџетском задужењу;

 • поступање по иницијативама грађана из дјелокруга органа;

 • припрему извјештаја о раду органа, реализацији фискалне политике за текућу годину, коришћењу сталне буџетске резерве и других информативних и стручних материјала за Скупштину, предсједника Општине, органе државне управе и сл.;

 • припрему годишњег извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности; обезбјеђивање учешћа грађана у вршењу јавних послова из своје надлежности, остваривање принципа транспарентности објављивањем прописаних аката, сарадњу са невладиним организацијама и припрему извјештаја у складу са посебним одлукама Општине;

 • евиденцију података из годишњих извјештаја о попису непокретних и покретних ствари којима располаже Општина, у складу са прописима о рачуноводству;

 • израду и спровођење програма и планова подстицаја развоја предузетништва, пољопривреде, туризма и сл.;

 • утврђивање програма активности и начина стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу, сарадњу и пружање информација заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малим и средњим предузећима у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима, сарадњу са асоцијацијама послодаваца и сл.;

 • учествовање у промовисању и реализацији активности за развој туризма и иницирање и реализација промоције атрактивних туристичких дестинација општине, сарадњу и учествовање у раду органа Туристичке организације и учествовање у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација из области туризма;

 • вођење евиденција и достављање података о привредним субјектима надлежним органима;

 • заштиту потрошача и остваривање непосредне сарадње са субјектима из ове области;

 • сарадњу и координацију са Секретаријатом за инвестиције и пројекте у припреми и спровођењу развојних програма, планова и пројеката из надлежности органа;

 • вођење централног туристичког регистра;

 • вршење пријема и овјеравања пријава о почетку обављања трговине и о промјени података у пријави обављања трговине и вођење евиденције истих;

 • вршење пријема и овјеравања пријава о почетку обављања занатства, и о промјени података у пријави занатства и вођење евиденције истих;

 • доношење рјешења о обављању дјелатности у времену дужем од прописаног;

 • давање мишљења о закупу пољопривредног земљишта у власништву Општине;

 • праћење стања и предлагање програма активности за подстицање развоја пољопривреде и руралних подручја општине, вођење евиденције о земљишту које је промијенило намјену; давање мишљења о давању у закуп пољопривредног земљишта у власништву Општине, учествовање у изради бизнис планова, учествовање у реализацији мјера државне аграрне политике, прикупљање документације за остваривање права на старачке накнаде и просљеђивање Министарству на рјешавање, учествовање у организацији сајмова – изложби из области пољопривреде, организовање стручних предавања везаних за поједине области производње у циљу едукације пољопривредних произвођача;

 • старање о спровођењу мјера за узгој, заштиту и лов дивљачи;

 • учешће у припреми и поступку доношења Стратешког плана Општине;

 • учешће у припреми и поступку доношења Стратегије развоја туризма Општине;

 • учешће у припреми и поступку доношења Стратегије развоја пољопривреде Општине;

 • припрему плана јавних набавки;

 • вођење поступка јавних набавки у складу са законом и подзаконским актима;

 • припрему текста одлуке о покретању поступка јавне набавке;

 • објављивање на порталу јавних набавки плана јавних набавки, тендерске документације, одлуке о квалификацији кандидата, одлуке о избору најповољније понуде, одлуке о обустави поступка јавне набавке, одлуке о поништавању поступка јавне набавке, уговора о јавној набавци, измјене, односно допуне плана, тендерске документације, одлуке и уговора;

 • оглашавање и обавјештавање о поступку јавне набавке у једном дневном штампаном медију који се издаје и дистрибуира на цијелој територији Црне Горе, и који је доступан на интернету;

 • спровођење поступака хитне набавке и набавке мале вриједности;

 • координирање и надзор над законитошћу текста и захтјева тендерске документације са инструкцијама за поступање;

 • издавање заинтересованим лицима дијела тендерске документације који садржи тајне податке, а у складу са прописима који уређују тајност података;

 • вршење стручних и административних послова у реализацији поступка јавне набавке;

 • израду нацрта уговора о јавним набавкама;

 • реализацију уговора о јавним набавкама;

 • вођење евиденције спроведених поступака јавне набавке, спроведених хитних набавки и набавки мале вриједности и закључених уговора о јавним набавкама;

 • припрема и достављање извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама као и извјештаја о спроведеним набавкама и закљученим уговорима хитних набавки и набавки мале вриједности предсједнику Општине и достављање извјештаја надлежном органу;

 • чување документације јавних набавки;

 • сарадњу са осталим органима управе и локалне самоуправе у циљу постизања планом дефинисане динамике реализације плана јавне набавке и послове стручног савјетовања истих;

 • обезбјеђење учешћа јавности у доношењу аката од заједничког интереса и осталих аката и активности у складу са законским и општинским прописима;

 • организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за потребе комисија и радних тијела именованих за обављање активности из надлежности Општине у овој области и обраду стандардних образаца, припрему плана и извјештавања у вези са спровођењем поступка јавних набавки из дјелокруга Службе; прибављање документације по службеној дужности за потребе ефикасног и ефективног поступања по предмету клијента у складу са прописима; сарадњу са државним органима и другим правним лицима у оквиру дјелокруга свог рада;

 • поступање по захтјевима за слободан приступ информацијама;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • управни надзор и послове у вези са остваривањем права оснивача у јавним службама у областима из своје надлежности;

 • друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.

Секретаријат за уређење простора и заштиту животне средине

Информације о руководиоцу и запосленима

 • израду прописа из области просторног планирања и изградње објеката, изјашњавање на нацрте и предлоге закона, других прописа и планских докумената у овој области,

 • израду Програма уређења простора општине; припремне послове на изради и доношењу локалних планских докумената по посебном поступку у складу са Закона о планирању простора и изградњи објеката до доношења Плана генералне регулације;

 • вођење информационог система о простору; вођење документационе основе о простору са индикаторима праћења спровођења планских докумената;

 • давање предлога смјерница за израду програмског задатка о изради планског документа, давање мишљења на нацрт планског документа; учешће у јавној расправи у вези са нацртом планског документа; припремне послове на изради и доношењу урбанистичких пројеката; припремне послове на изради и доношењу локалних планских докумената;

 • предлагање смјерница за програмски задатак и припремне послове на изради локалних планских докумената;

 • повјерене послове издавања урбанистичко-техничких услова;

 • израду програма привремених објеката са урбанистичким условима, зонама и смјерницама за њихово постављање односно грађење;

 • спровођење поступка легализације бесправних објеката; доношење рјешења о легализацији за бесправне објекте; вођење евиденције бесправних објеката на основу података из катастра, односно геопортала; систематизацију и утврђивање листе бесправних објеката за које није поднијет захтјев за легализацију, односно који нијесу испунили услов за легализацију и достављање исте надлежном инспекцијском органу;

 • достављање података надлежном органу управе ради утврђивања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта;

 • достављање података надлежном органу управе ради утврђивања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте;

 • спровођење политике и успостављање система заштите и унапређења животне средине; израду стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине; израду и имплементацију локалног плана одрживог развоја; израду и имплементацију локалног програма заштите животне средине; израду програма мониторинга сегмената животне средине; израду Извјештаја о стању животне средине; успостављање и вођење катастра загађивача; заштиту и побољшање квалитета ваздуха; припрему аката за проглашење заштићених природних добара; израду и спровођење Акционог плана биодиверзитета; спровођење међународних конвенција из ове области; спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласност, одобрење или дозволу издају други органи Општине; израду стратешке карте буке; одређивање акустичних зона; израду акционог плана за заштиту од буке; издавање услова и мјера за заштиту животне средине у поступку издавања урбанистичко техничких услова; успостављање и вођење информационог система и вођење прописаних евиденција из ове области; надзор над спровођењем прописа из области животне средине и друге послове из ове области у складу са посебним прописима; давање мишљења на предлог одлука о изради стратешких процјена утицаја на животну средину;

 • управни надзор над заштићеним подручјима природе на територији општине Никшић;

 • претварање заједничких и посебних дјелова зграде у стамбени или пословни простор, стамбеног простора у пословни простор, пословних простора у стамбени простор и сл.;

 • учешће у припреми привремених одобрења за подизање ограда у дјеловима града и насељима градског карактера за које није донијет Детаљни урбанистички план; учешће у припреми одобрења за постављање монтажних објеката привременог карактера;

 • спровођење управних поступака за издавање грађевинске дозволе за изградњу или реконструкцију објеката за које је орган надлежан до окончања започетих поступака и издавање употребне дозволе за те објекте; постављање, грађење и уклањање помоћних објеката, приступних рампи, лифтова и сл. за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом до доношења плана генералне регулације Црне Горе;

 • уређивање односа у области становања из надлежности Општине; рјешавање по захтјевима лица која имају правни интерес у поступцима исељења из посебних или заједничких дјелова стамбених зграда ако се неко лице усели у посебне или заједничке дјелове стамбене зграде без правног основа или ако тај основ престане; праћење организовања органа управљања у стамбеним зградама и учествовање у поступцима по захтјевима органа управљања стамбених зграда за добијање матичног броја и шифре дјелатности стамбене зграде; вођење регистра етажних власника; одређивање бројева стамбених зграда; вођење регистра стамбених зграда и њихових посебних дјелова; вођење регистра управника стамбених зграда;

 • учешће у поступку обезбјеђења извођења хитних радова на стамбеним зградама када ове радове обезбјеђује Општина у складу са законом и вршење надзора над извођењем хитних радова;

 • учешће у поступку именовања и доношења одлуке о именовању привременог управника стамбене зграде;

 • доношење рјешења, сходно Одлуци Скупштине етажних власника, у складу са законом којим се обрачунава износ и утврђује начин плаћања трошкова одржавања стамбене зграде и урбанистичке парцеле;

 • вођење евиденције података о закупу посебних дјелова у стамбеним зградама, које је дужан да доставља управник стамбене зграде;

 • спровођење административног извршења извршних рјешења овог органа управе у случајевима усељења у заједничке или посебне дјелове стамбене зграде без правног основа или ако је тај основ престао;

 • обављање свих послова на организацији, процјени неопходних материјалних финансијских средстава за свако појединачно спровођење извршења које је дужан да обезбиједи доносилац извршног рјешења и благовремено извршавање свих извршних рјешења и других органа локалне управе;

 • остваривање сарадње са надлежним државним Органима приликом спровођења административних извршења;

 • сарадњу при доношењу планских и развојних докумената који се доносе на основу посебних прописа, а којима се утиче на планирање простора или просторни развој, све у циљу остваривања и заштите јавног и појединачног интереса;

 • обезбјеђивање учешћа јавности у поступцима израде и доношења планских докумената, као и обавјештавања и подстицања учешћа јавности у пословима планирања и изградње;

 • праћење просторног развоја у циљу његове заштите, унапређења, коришћења и управљања;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.

Секретаријат за комуналне послове и саобраћај

Информације о руководиоцу и запосленима

 • уређивање односа и обезбјеђивање услова за обављање и развој комуналних дјелатности: јавно водоснабдијевање; управљање комуналним отпадним водама; управљање атмосферским водама; управљање комуналним отпадом; уређење и одржавање јавних површина; управљање јавном расвјетом; одржавање пијаца; одржавање јавних гробаља, капела и крематоријума и сахрањивање; одржавање јавних простора за паркирање; збрињавање напуштених и изгубљених животиња (кућних љубимаца) и одржавање склоништа за њихово збрињавање; одржавање општинских путева (локални путеви, градске улице и улице у насељима) и бициклистичких стаза; јавни превоз путника у градским и приградским насељима; одржавање корита водотока од локалног значаја и одржавање јавних тоалета;

 • издавање водних услова, водне сагласности и водних дозвола;

 • привремено ограничавање или обустављање водног права; одређивање границе водног добра од локалног значаја, одређивање статуса односно престанка статуса јавног водног добра од локалног значаја, и давање предлога надлежном органу за упис у катастар непокретности; одређивање подручја на којима је општа употреба јавног водног добра од локалног значаја забрањена или ограничена, као и услове и начин његовог коришћења на том подручју; одређивање обима и врсте истражних радова за изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности; доношење рјешења о заштити изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности; утврђивање поплавних подручја за воде од локалног значаја; припрему програма санације од посљедица штетног дејства вода; вођење водне књиге;

 • издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина у сврху добијања грађевинског материјала за сопствене потребе и експлоатацију минералних сировина које се користе за изградњу локалних инфраструктурних објеката;

 • учешће у изради Локалног плана управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом и других прописа који се односе на област управљања отпадом;

 • давање сагласности за упис у Регистар сакупљача односно превозника отпада;

 • давање мишљења на План управљања отпадом произвођача отпада и других мишљења, односно сагласности у складу са законом;

 • вођење евиденције о количинама и врстама отпада који настаје на територији општине, припрема годишњих извјештаја и достављање надлежним органима;

 • вршење надзора над спровођењем планова заштите и спашавања;

 • издавање лиценци и извода лиценци за линијски градски и приградски превоз путника и вођење евиденције о издатим документима; регистровање и овјеру реда вожње за линијски градски и приградски превоз путника; овјеравање цјеновника услуга у линијском градском и приградском превозу путника; доношење Плана линија у линијском градском и приградском превозу путника; учествовање у припреми јавног огласа о повјеравању обављања линијског градског и приградског превоза путника;

 • издавање сагласности за посебни линијски градски и приградски превоз путника и вођење евиденције издатих сагласности;

 • издавање одобрења за обављање превоза за сопствене потребе и вођење евиденције о издатим одобрењима;

 • издавање знака приступачности којим се обиљежава возило лица са инвалидитетом;

 • уређивање односа у области изградње, реконструкције, развоја, одржавања, заштите, и начина коришћења и финансирања општинских и некатегорисаних путева у општој употреби;

 • учешће и израду Средњорочног програма развоја и одржавања и Годишњег плана развоја, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; израду Плана зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; израду предлога Плана за отклањање елементарних непогода у циљу безбједног одвијања саобраћаја;

 • издавање саобраћајно-техничких услова за израду техничке документације и сагласности на израђену техничку документацију у складу са законом;

 • издавање саобраћајно-техничких услова и сагласности за одржавање спортских и других манифестација на општинским и некатегорисаним путевима у општој употреби; издавање сагласности о забрани саобраћаја на општинским и некатегорисаним путевима у општој употреби на којима се одржавају спортске и друге приредбе; издавање дозволе за обављање ванредног превоза на општинском и некатегорисаном путу у општој употреби; издавање саобраћајно-техничких услова и дозвола за прекопе, поткопавања или друге радове на општинским и некатегорисаним путевима у општој употреби и на другим јавним површинама у циљу изградње, реконструкције и одржавања подземних инсталација; издавање саобраћајно-техничких услова и одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјене режима саобраћаја за вријеме извођења радова на путевима; издавање саобраћајно-техничких услова и одобрења за постављање заштитних ограда поред општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; давање сагласности за закуп земљишта општинских и некатегорисаних путева у општој употреби;

 • организовање чишћења општинских и некатегорисаних путева у општој употреби у случају просипања опасних и отровних материја;

 • уређивање односа у регулацији саобраћаја на територији општине у складу са законом;

 • издавање саобраћајно-техничких услова и одобрења за постављање хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације, ознака, натписа и туристичке или друге обавјештајне сигнализације поред општинских и некатегорисаних путева у општој употреби;

 • издавање одобрења за паркирање возила којима се врши снабдијевање трговинских и угоститељских објеката и за потребе реконструкције, изградње, адаптације и опремања објеката;
 • издавање одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама, у зонама смиреног саобраћаја и пјешачким зонама;

 • уређивање односа у обављању ауто-такси превоза;

 • издавање лиценци и извода лиценци за ауто-такси превоз, издавање такси легитимација и вођење евиденције о издатим документима; овјеравање цјеновника услуга ауто-такси превозника; израду Програма оптималног организовања такси превоза на територији општине; израду Програма за полагање испита из области познавања културних, привредних, туристичких, саобраћајних и других значајних објеката и знаменитости на територији општине;

 • издавање сагласности на уступање посебних простора за паркирање возила вршиоцу комуналне дјелатности за паркирање; учешће у изради Елабората о паркинг-зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила и начину наплате накнаде за општа и посебна паркиралишта; издавање одобрења за резервацију паркинг-мјеста на јавним паркиралиштима;

 • означавање назива насеља, улица, тргова и зграда бројевима и вођење евиденције;

 • сарадњу са органима мјесних заједница приликом одлучивања о остваривању локалних потреба и интереса грађана у областима: одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева, одржавања и заштите објеката за водоснабдијевање и третман отпадних вода, превоза путника у локалном саобраћају и другим пословима од непосредног и заједничког интереса значајних за живот и рад грађана из надлежности овог секретаријата;

 • вршење управног надзора и послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним службама основаним за обављање комуналне дјелатности, сагласно закону којим је уређено обављање управног надзора из оквира надлежности органа локалне управе; припрему предлога аката о давању сагласности на статуте јавних служби из ових области чији је оснивач Општина, односно на статут других субјеката којима је повјерено обављање ових послова; припрему предлога аката о давању сагласности на цјеновник услуга за пружање комуналних услуга, односно испоруку комуналног производа; припрему сагласности и предлагање мјера на информативне и друге материјале јавних служби, који се достављају Скупштини и предсједнику Општине; рјешавање по приговорима корисника услуга од општег интереса;

 • израду и припрему аката и прописа из надлежности органа;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу са законом и другим прописима.

Секретаријат за културу спорт, младе и социјално старање

Информације о руководиоцу и запосленима

 • развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, културних манифестација, остваривање свих видова сарадње и заштите у области културе, начин и мјере остваривања јавног интереса, односно доношење општинског програма развоја културе; подстицање развоја културе кроз суфинансирање програма и пројеката од значаја за остваривање јавног интереса у култури;

 • праћење и спровођење закона и прописа донесених на основу закона у области: културе, позоришне, библиотечке, музејске, кинематографске, издавачке, археолошке и друге дјелатности из ове области; изјашњавање на нацрте и предлоге закона, других прописа и планских докумената у овим областима;

 • стварање услова за рад институција културе на нивоу Општине, предлагање планова и програма развоја и приоритета инвестиционих улагања у области културе, предлагање оснивања јавних установа из области културе, вршење управног надзора и послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним установама, давање сагласности на статут и програм рада установа, давање мишљења и предлагање мјера у вези са информативним и другим материјалима јавних установа који се достављају Скупштини и предсједнику Општине;

 • заштиту и очување културних добара од локалног значаја, вођење регистра спомен-обиљежја и других регистара и евиденција, заштиту и одржавање спомен-обиљежја, доношење програма подизања спомен-обиљежја и одлуке о подизању, измјени, доради, измјештању и уклањању спомен-обиљежја у складу са законом и прописима Општине;

 • праћење и подстицање развоја и унапређења библиотечке, музејске, архивске и позоришне дјелатности, развоја и унапређења издаваштва и кинематографије;

 • праћење стања, развоја и унапређења јавног информисања и медија; предлагање мјера и активности у погледу развоја и унапређења у овим областима;

 • праћење стања, развоја и унапређења родне равноправности и заштита људских и мањинских права;

 • учествовање у припремању, доношењу и праћењу реализације локалних акционих планова и других докумената за родну равноправност на нивоу Општине;

 • вршење послова развоја и унапређења спорта; организацију спортских манифестација; унапређење сарадње Општине и спортских клубова и организација; развијање међуопштинске спортске сарадње;

 • предлагање мјера за обезбјеђивање услова за тренинг и такмичења спортиста, спортско-рекреативне активности дјеце, омладине и одраслих; подстицај активности лица са инвалидитетом, као и друге активности које су у функцији унапређења здравља и психофизичких способности грађана;

 • припремање предлога, мишљења и сугестија у поступку доношења националног програма спорта, у складу са законом; израду прописа из области спорта, примјена закона и одлука које се односе на област спорта; доношење стратегије развоја спорта на локалном нивоу и праћење реализације стратегије;

 • прикупљање података за вођење евиденције спортских организација, спортиста, спортских објеката и стручних кадрова;

 • објављивање јавног конкурса за суфинансирање спортских организација; одређивање услова, поступка, критеријума и начина за додјелу средстава и вршење контроле над реализацијом програма спортских организација; одлучивање о средствима која се распоређују спортским клубовима и организацијама на територији општине, у складу са законима и прописима Општине;

 • вршење стручних и административних послова који се односе на усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама у одговарајуће образовне програме у складу са законом, именовање и обезбјеђење услова за рад Комисије за усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама;

 • предузимање и реализацију активности у вези са примјеном прописа Општине о додјели стипендија свршеним ученицима средњих школа и студентима, вредновање и подстицање даљег школовања, стручног усавршавања и награђивања најбољих студената; издавање увјерења о висини прихода ради смјештаја у ученичке и студентске домове, достављање спискова дјеце дорасле за упис у основну школу, у складу са законом и учешће у припреми и реализацији манифестација у области образовања;

 • обављање, као пренесених, послова из области борачке и инвалидске заштите, рјешавање у првостепеном поступку по захтјеву за остваривање права сходно Закону о борачко-инвалидској заштити; рјешавање по службеној дужности о насталим промјенама и наведеним правима; вођење евиденције корисника права; издавање увјерења по основу евиденције; остваривање сарадње са надлежним органима на локалном и националном нивоу и невладиним организацијама које се баве питањима од значаја за борце и војне инвалиде;

 • развој и унапређење социјалне и дјечје заштите у складу са националном стратегијом развоја социјалне и дјечје заштите; уређивање односа и обезбјеђивање примјене прописа и других аката из области социјалне и дјечје заштите; вођење поступка за рјешавање стамбених потреба лица у стању социјалне потребе; обављање стручних и административних послова за потребе Комисије за ревизију станарских права; праћење намјенског коришћења станова додијељених лицима у стању социјалне потребе; обављање стручних и других послова који су, сходно прописима, повјерени локалним самоуправама за збрињавање избјеглица и расељених лица; вођење поступка за остваривање права на једнократне новчане помоћи; остваривање сарадње са надлежним органима на нивоу локалне управе, државе и са центрима за социјални рад;

 • организовање и вршење послова који се односе на социјалну инклузију рањивих група;

 • организовање послова који се односе на превенцију и сузбијање проблема болести зависности и зависних понашања; директан рад са адолесцентима, породицама, школама и друштвеном заједницом; организовање предавања, трибина и радионица у циљу подизања нивоа информисаности, остваривање сарадње са основним, средњим школама, као и са локалним и државним институцијама, НВО сектором, сарадња и помоћ родитељима кроз савјетовање и подршку, као и кроз доступност бесплатних тестова за утврђивање присуства психоактивних супстанци у организму; медијска активност у циљу подизања нивоа информисаности грађана;

 • утврђивање и спровођење политике за младе; припрему и утврђивање локалног акционог плана за младе и праћење његове реализације; сарадњу са надлежним органима у циљу унапређења положаја младих;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Секретаријат за инвестиције и пројекте

Информације о руководиоцу и запосленима

 • израду нацрта одлука, рјешења, закључака, сагласности и других аката које доноси предсједник Општине из области инвестиција и пројеката;

 • предлагање и учешће у припреми и реализацији програма и пројеката Општине којима се подстичу: економски развој, обезбјеђивање заштите животне средине, одрживи развој, предузетничке иницијативе, приватно-јавна партнерства и иницирање измјене прописа у циљу стварања подстицајног амбијента за развој Општине;

 • успостављање и вођење базе података о инвестицијама, плановима, програмима и пројектима Општине, достављање података о пројектима;

 • промоцију стратешких циљева и развојних пројеката у свим областима ради привлачења директних страних инвестиција;

 • истраживање развојних потенцијала општине; посредовање у комуникацији и подстицање сарадње између домаћих и страних привредника и локалне управе; пружање техничке подршке предузетницима; сарадњу са органима државне управе, правним лицима, репрезентативним удружењима послодаваца и другим субјектима ради обезбјеђивања услова за развојне програме од интереса за Општину;

 • припрему и управљање пројектима који се финансирају из међународних фондова и других извора и праћење њихове реализације; остваривање сарадње са међународним организацијама ради реализације конкретних планова и програма;

 • сарадњу и координацију са надлежним органима у припреми и реализацији развојних програма и пројеката и анализе нормативних и других оквира у циљу стварања повољнијег пословног амбијента;

 • учествовање у вођењу послова на реализацији инвестиција Општине када оне нијесу посебним актом пренијете неком другом правном субјекту у надлежност;

 • креирање политике усмјерене на подршку инвестиционим процесима;

 • учествовање у међународним активностима, које су усмјерене на подстицање општинске инвестиционе политике;

 • организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за потребе комисија и радних тијела именованих за обављање активности из надлежности Општине у овој области;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

arrow_upward