search
language
Секретаријат за локалну самоуправу

Информације о руководиоцу и запосленима

 • праћење и унапређење система локалне самоуправе; израду прописа који се односе на систем локалне самоуправе, организацију локалне управе и других прописа; учествовање у припреми мишљења главног администратора на акте о унутрашњој организацији и систематизацији органа управе; израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање мјесних заједница; вођење регистра мјесних заједница и мјесних центара и вршење стручних и административно-техничких послова за мјесне заједнице; израду прописа о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова, сарадњу са невладиним организацијама, учешће представника грађана и НВО у раду скупштине;

 • управљање људским ресурсима, који се остварују кроз: спровођење огласа за потребе органа управе и обавјештавање надлежног инспекцијског органа о евентуалним незаконитостима и неправилностима; предлагање кадровског плана за органе управе; вођење кадровске евиденције локалних службеника и намјештеника и евиденције интерног тржишта рада; испитивање могућности распоређивања локалних службеника, односно намјештеника који су на располагању на слободна радна мјеста у органима управе; праћење спровођења мјера у циљу постизања сразмјерне заступљености мањинских народа и других мањинских националних заједница у органима управе, родно балансиране заступљености и запошљавања лица са инвалидитетом; припрему рјешења о радно-правном статусу и правима из радног односа локалних службеника и намјештеника за органе управе; доношење рјешења о остваривању права на материјалну помоћ запослених у органима управе; евиденције стручног оспособљавања и усавршавања; примјену прописа везаних за стручно оспособљавање приправника; припрему предлога годишњег плана обука локалних службеника и намјештеника; сагледавање и анализирање потреба органа управе за усавршавањем и обуком; координирање активностима око обуке локалних службеника и намјештеника и сарадњу са Управом за кадрове и Заједницом општина у остваривању утврђених надлежности из ове области; вођење матичне књиге службеника и намјештеника органа управе и чување и ажурирање њихових персоналних досијеа; пријављивање и одјављивање запослених службеника и намјештеника са обавезног пензијског и здравственог осигурања; достављање Управи за кадрове, која води Централну кадровску евиденцију, података из кадровске евиденције по службеној дужности; вршење свих административно-стручних послова у вези са праћењем стања из радног односа и друге послове из области развоја и управљања људским ресурсима;

 • стручно-административне послове у вези са израдом и употребом печата Општине и органа управе и употребом симбола;

 • пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права и интереса пред надлежним органима;

 • поступак закључења брака; признање страних судских одлука; вођење матичног регистра вјенчаних; издавање извода из матичног регистра и увјерења на основу података који се воде у матичном регистру; овјеру потписа, рукописа и преписа и вођење уписника за овјеравање; издавање радних и волонтерских књижица; уписивање података, замјену и издавање нових радних књижица; вођење регистра издатих радних књижица;

 • организовање, планирање и реализацију информационог система Општине; планирање и учествовање у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у Општини; израду плана, предлагање и организовање увођења нових програмских система и старање о усавршавању постојећих у складу са захтјевима непрекидног функционисања информационог система; контролисање функционисања аутоматизоване обраде података и предузимање мјера на побољшању и повећању ефикасности информационог система у цјелини и по дјеловима; израду и реализацију планова обуке и усавршавања за коришћење информационе технологије и система; израду планова за опремање, набављање опреме и предузимање мјера за одржавање рачунарске мрежне опреме и средстава; старање о функционисању рачунарских мрежа и размјену података у њима; примјену стандарда: ОС, DBMS и алата за апликативни софтвер ради увођења и коришћења савремене информационе и комуникационе технологије; организовање и спровођење мјера ради заштите података;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности овог органа управе;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из надлежности овог органа управе;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из надлежности овог органа управе;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

 • праћење и спровођење закона и прописа донесених на основу закона у области: финансирања, буџета, зарада у јавном сектору, заштите података о личности, регионалног развоја, пољопривреде, туризма, занатства, трговине, предузетништва, рада у дијелу радног времена, контроле државне помоћи, заштите потрошача, јавних набавки и других прописа који су у вези са остваривањем функција органа, изјашњавање на нацрте и предлоге закона, планских докумената и других прописа и аката из ове области;

 • припрему и спровођење прописа Општине у областима за које је орган основан (буџет Општине, завршни рачун, привремено финансирање, зараде локалних функционера и локалних службеника и намјештеника, локалне јавне приходе, у сарадњи са другим органима локалне управе, припрему оснивачких аката јавних служби над којима врши надзор), изјашњавање о иницијативама за оцјену уставности и законитости прописа Општине из дјелокруга органа;

 • израду и спровођење програмских и планских аката из дјелокруга органа, спровођење локалног стратешког плана, плана интегритета и сл., праћење и спровођење државних планских аката у оквиру надлежности органа;

 • управљање консолидованим рачуном трезора, подрачунима и другим рачунима; вођење поступка отварања подрачуна и утврђивања начина њиховог коришћења, вођење главне књиге трезора и помоћне књиге, финансијско планирање и управљање готовинским средствима, контролу издатака и извршавање буџета, обрачун и исплату зарада и накнада запосленима у Општини, и исплату зарада и накнада запосленим у јавним установама чији је оснивач Општина, буџетско рачуноводство и извјештавање, управљање финансијским информационим системом;

 • спровођење управних поступака и доношење рјешења у областима за које је орган основан: о утврђивању испуњености минимално-техничких услова у пословним просторијама, за обављање угоститељске дјелатности и категорисање угоститељских објеката, за пружање угоститељских и туристичких услуга у посебним објектима, за обављање угоститељских услуга у домаћинству и сеоском домаћинству, услуга рентакара и лимо сервиса, за упис у централни туристички регистар, за утврђивање испуњености услова о привременој и трајној промјени намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, о престанку обављања дјелатности, издавање увјерења о бављењу пољопривредном производњом индивидуалним пољопривредним произвођачима, издавање увјерења о чињеницама о којима орган води евиденцију, и друге управне поступке и доношење других рјешења у складу са законом и одлукама Општине;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • учешће у идентификацији и заштити капитала Општине у поступку трансформације јавних предузећа чији је оснивач Општина и других привредних субјеката, куповину и продају хартија од вриједности или удјела у привредним друштвима, задуживање Општине, давање гаранција и сл.;

 • вођење евиденције о дугу Општине, евиденције зарада запослених у Општини и других евиденција у складу са законом;

 • достављање података надлежним органима о приходима, издацима и буџетском задужењу;

 • поступање по иницијативама грађана из дјелокруга органа;

 • припрему извјештаја о раду органа, реализацији фискалне политике за текућу годину, коришћењу сталне буџетске резерве и других информативних и стручних материјала за Скупштину, предсједника Општине, органе државне управе и сл.;

 • припрему годишњег извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности; обезбјеђивање учешћа грађана у вршењу јавних послова из своје надлежности, остваривање принципа транспарентности објављивањем прописаних аката, сарадњу са невладиним организацијама и припрему извјештаја у складу са посебним одлукама Општине;

 • евиденцију података из годишњих извјештаја о попису непокретних и покретних ствари којима располаже Општина, у складу са прописима о рачуноводству;

 • израду и спровођење програма и планова подстицаја развоја предузетништва, пољопривреде, туризма и сл.;

 • утврђивање програма активности и начина стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу, сарадњу и пружање информација заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малим и средњим предузећима у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима, сарадњу са асоцијацијама послодаваца и сл.;

 • учествовање у промовисању и реализацији активности за развој туризма и иницирање и реализација промоције атрактивних туристичких дестинација општине, сарадњу и учествовање у раду органа Туристичке организације и учествовање у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација из области туризма;

 • вођење евиденција и достављање података о привредним субјектима надлежним органима;

 • заштиту потрошача и остваривање непосредне сарадње са субјектима из ове области;

 • сарадњу и координацију са Секретаријатом за инвестиције и пројекте у припреми и спровођењу развојних програма, планова и пројеката из надлежности органа;

 • вођење централног туристичког регистра;

 • вршење пријема и овјеравања пријава о почетку обављања трговине и о промјени података у пријави обављања трговине и вођење евиденције истих;

 • вршење пријема и овјеравања пријава о почетку обављања занатства, и о промјени података у пријави занатства и вођење евиденције истих;

 • доношење рјешења о обављању дјелатности у времену дужем од прописаног;

 • давање мишљења о закупу пољопривредног земљишта у власништву Општине;

 • праћење стања и предлагање програма активности за подстицање развоја пољопривреде и руралних подручја општине, вођење евиденције о земљишту које је промијенило намјену; давање мишљења о давању у закуп пољопривредног земљишта у власништву Општине, учествовање у изради бизнис планова, учествовање у реализацији мјера државне аграрне политике, прикупљање документације за остваривање права на старачке накнаде и просљеђивање Министарству на рјешавање, учествовање у организацији сајмова – изложби из области пољопривреде, организовање стручних предавања везаних за поједине области производње у циљу едукације пољопривредних произвођача;

 • старање о спровођењу мјера за узгој, заштиту и лов дивљачи;

 • учешће у припреми и поступку доношења Стратешког плана Општине;

 • учешће у припреми и поступку доношења Стратегије развоја туризма Општине;

 • учешће у припреми и поступку доношења Стратегије развоја пољопривреде Општине;

 • припрему плана јавних набавки;

 • вођење поступка јавних набавки у складу са законом и подзаконским актима;

 • припрему текста одлуке о покретању поступка јавне набавке;

 • објављивање на порталу јавних набавки плана јавних набавки, тендерске документације, одлуке о квалификацији кандидата, одлуке о избору најповољније понуде, одлуке о обустави поступка јавне набавке, одлуке о поништавању поступка јавне набавке, уговора о јавној набавци, измјене, односно допуне плана, тендерске документације, одлуке и уговора;

 • оглашавање и обавјештавање о поступку јавне набавке у једном дневном штампаном медију који се издаје и дистрибуира на цијелој територији Црне Горе, и који је доступан на интернету;

 • спровођење поступака хитне набавке и набавке мале вриједности;

 • координирање и надзор над законитошћу текста и захтјева тендерске документације са инструкцијама за поступање;

 • издавање заинтересованим лицима дијела тендерске документације који садржи тајне податке, а у складу са прописима који уређују тајност података;

 • вршење стручних и административних послова у реализацији поступка јавне набавке;

 • израду нацрта уговора о јавним набавкама;

 • реализацију уговора о јавним набавкама;

 • вођење евиденције спроведених поступака јавне набавке, спроведених хитних набавки и набавки мале вриједности и закључених уговора о јавним набавкама;

 • припрема и достављање извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама као и извјештаја о спроведеним набавкама и закљученим уговорима хитних набавки и набавки мале вриједности предсједнику Општине и достављање извјештаја надлежном органу;

 • чување документације јавних набавки;

 • сарадњу са осталим органима управе и локалне самоуправе у циљу постизања планом дефинисане динамике реализације плана јавне набавке и послове стручног савјетовања истих;

 • обезбјеђење учешћа јавности у доношењу аката од заједничког интереса и осталих аката и активности у складу са законским и општинским прописима;

 • организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за потребе комисија и радних тијела именованих за обављање активности из надлежности Општине у овој области и обраду стандардних образаца, припрему плана и извјештавања у вези са спровођењем поступка јавних набавки из дјелокруга Службе; прибављање документације по службеној дужности за потребе ефикасног и ефективног поступања по предмету клијента у складу са прописима; сарадњу са државним органима и другим правним лицима у оквиру дјелокруга свог рада;

 • поступање по захтјевима за слободан приступ информацијама;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • управни надзор и послове у вези са остваривањем права оснивача у јавним службама у областима из своје надлежности;

 • друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.

Секретаријат за уређење простора и заштиту животне средине

Информације о руководиоцу и запосленима

 • израду прописа из области просторног планирања и изградње објеката, изјашњавање на нацрте и предлоге закона, других прописа и планских докумената у овој области,

 • израду Програма уређења простора општине; припремне послове на изради и доношењу локалних планских докумената по посебном поступку у складу са Закона о планирању простора и изградњи објеката до доношења Плана генералне регулације;

 • вођење информационог система о простору; вођење документационе основе о простору са индикаторима праћења спровођења планских докумената;

 • давање предлога смјерница за израду програмског задатка о изради планског документа, давање мишљења на нацрт планског документа; учешће у јавној расправи у вези са нацртом планског документа; припремне послове на изради и доношењу урбанистичких пројеката; припремне послове на изради и доношењу локалних планских докумената;

 • предлагање смјерница за програмски задатак и припремне послове на изради локалних планских докумената;

 • повјерене послове издавања урбанистичко-техничких услова;

 • израду програма привремених објеката са урбанистичким условима, зонама и смјерницама за њихово постављање односно грађење;

 • спровођење поступка легализације бесправних објеката; доношење рјешења о легализацији за бесправне објекте; вођење евиденције бесправних објеката на основу података из катастра, односно геопортала; систематизацију и утврђивање листе бесправних објеката за које није поднијет захтјев за легализацију, односно који нијесу испунили услов за легализацију и достављање исте надлежном инспекцијском органу;

 • достављање података надлежном органу управе ради утврђивања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта;

 • достављање података надлежном органу управе ради утврђивања накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте;

 • спровођење политике и успостављање система заштите и унапређења животне средине; израду стратешких докумената у области одрживог развоја и заштите животне средине; израду и имплементацију локалног плана одрживог развоја; израду и имплементацију локалног програма заштите животне средине; израду програма мониторинга сегмената животне средине; израду Извјештаја о стању животне средине; успостављање и вођење катастра загађивача; заштиту и побољшање квалитета ваздуха; припрему аката за проглашење заштићених природних добара; израду и спровођење Акционог плана биодиверзитета; спровођење међународних конвенција из ове области; спровођење поступка процјене утицаја на животну средину за пројекте за које сагласност, одобрење или дозволу издају други органи Општине; израду стратешке карте буке; одређивање акустичних зона; израду акционог плана за заштиту од буке; издавање услова и мјера за заштиту животне средине у поступку издавања урбанистичко техничких услова; успостављање и вођење информационог система и вођење прописаних евиденција из ове области; надзор над спровођењем прописа из области животне средине и друге послове из ове области у складу са посебним прописима; давање мишљења на предлог одлука о изради стратешких процјена утицаја на животну средину;

 • управни надзор над заштићеним подручјима природе на територији општине Никшић;

 • претварање заједничких и посебних дјелова зграде у стамбени или пословни простор, стамбеног простора у пословни простор, пословних простора у стамбени простор и сл.;

 • учешће у припреми привремених одобрења за подизање ограда у дјеловима града и насељима градског карактера за које није донијет Детаљни урбанистички план; учешће у припреми одобрења за постављање монтажних објеката привременог карактера;

 • спровођење управних поступака за издавање грађевинске дозволе за изградњу или реконструкцију објеката за које је орган надлежан до окончања започетих поступака и издавање употребне дозволе за те објекте; постављање, грађење и уклањање помоћних објеката, приступних рампи, лифтова и сл. за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом до доношења плана генералне регулације Црне Горе;

 • уређивање односа у области становања из надлежности Општине; рјешавање по захтјевима лица која имају правни интерес у поступцима исељења из посебних или заједничких дјелова стамбених зграда ако се неко лице усели у посебне или заједничке дјелове стамбене зграде без правног основа или ако тај основ престане; праћење организовања органа управљања у стамбеним зградама и учествовање у поступцима по захтјевима органа управљања стамбених зграда за добијање матичног броја и шифре дјелатности стамбене зграде; вођење регистра етажних власника; одређивање бројева стамбених зграда; вођење регистра стамбених зграда и њихових посебних дјелова; вођење регистра управника стамбених зграда;

 • учешће у поступку обезбјеђења извођења хитних радова на стамбеним зградама када ове радове обезбјеђује Општина у складу са законом и вршење надзора над извођењем хитних радова;

 • учешће у поступку именовања и доношења одлуке о именовању привременог управника стамбене зграде;

 • доношење рјешења, сходно Одлуци Скупштине етажних власника, у складу са законом којим се обрачунава износ и утврђује начин плаћања трошкова одржавања стамбене зграде и урбанистичке парцеле;

 • вођење евиденције података о закупу посебних дјелова у стамбеним зградама, које је дужан да доставља управник стамбене зграде;

 • спровођење административног извршења извршних рјешења овог органа управе у случајевима усељења у заједничке или посебне дјелове стамбене зграде без правног основа или ако је тај основ престао;

 • обављање свих послова на организацији, процјени неопходних материјалних финансијских средстава за свако појединачно спровођење извршења које је дужан да обезбиједи доносилац извршног рјешења и благовремено извршавање свих извршних рјешења и других органа локалне управе;

 • остваривање сарадње са надлежним државним Органима приликом спровођења административних извршења;

 • сарадњу при доношењу планских и развојних докумената који се доносе на основу посебних прописа, а којима се утиче на планирање простора или просторни развој, све у циљу остваривања и заштите јавног и појединачног интереса;

 • обезбјеђивање учешћа јавности у поступцима израде и доношења планских докумената, као и обавјештавања и подстицања учешћа јавности у пословима планирања и изградње;

 • праћење просторног развоја у циљу његове заштите, унапређења, коришћења и управљања;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.

Секретаријат за комуналне послове и саобраћај

Информације о руководиоцу и запосленима

 • уређивање односа и обезбјеђивање услова за обављање и развој комуналних дјелатности: јавно водоснабдијевање; управљање комуналним отпадним водама; управљање атмосферским водама; управљање комуналним отпадом; уређење и одржавање јавних површина; управљање јавном расвјетом; одржавање пијаца; одржавање јавних гробаља, капела и крематоријума и сахрањивање; одржавање јавних простора за паркирање; збрињавање напуштених и изгубљених животиња (кућних љубимаца) и одржавање склоништа за њихово збрињавање; одржавање општинских путева (локални путеви, градске улице и улице у насељима) и бициклистичких стаза; јавни превоз путника у градским и приградским насељима; одржавање корита водотока од локалног значаја и одржавање јавних тоалета;

 • издавање водних услова, водне сагласности и водних дозвола;

 • привремено ограничавање или обустављање водног права; одређивање границе водног добра од локалног значаја, одређивање статуса односно престанка статуса јавног водног добра од локалног значаја, и давање предлога надлежном органу за упис у катастар непокретности; одређивање подручја на којима је општа употреба јавног водног добра од локалног значаја забрањена или ограничена, као и услове и начин његовог коришћења на том подручју; одређивање обима и врсте истражних радова за изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности; доношење рјешења о заштити изворишта површинских и подземних вода из своје надлежности; утврђивање поплавних подручја за воде од локалног значаја; припрему програма санације од посљедица штетног дејства вода; вођење водне књиге;

 • издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина у сврху добијања грађевинског материјала за сопствене потребе и експлоатацију минералних сировина које се користе за изградњу локалних инфраструктурних објеката;

 • учешће у изради Локалног плана управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом и других прописа који се односе на област управљања отпадом;

 • давање сагласности за упис у Регистар сакупљача односно превозника отпада;

 • давање мишљења на План управљања отпадом произвођача отпада и других мишљења, односно сагласности у складу са законом;

 • вођење евиденције о количинама и врстама отпада који настаје на територији општине, припрема годишњих извјештаја и достављање надлежним органима;

 • вршење надзора над спровођењем планова заштите и спашавања;

 • издавање лиценци и извода лиценци за линијски градски и приградски превоз путника и вођење евиденције о издатим документима; регистровање и овјеру реда вожње за линијски градски и приградски превоз путника; овјеравање цјеновника услуга у линијском градском и приградском превозу путника; доношење Плана линија у линијском градском и приградском превозу путника; учествовање у припреми јавног огласа о повјеравању обављања линијског градског и приградског превоза путника;

 • издавање сагласности за посебни линијски градски и приградски превоз путника и вођење евиденције издатих сагласности;

 • издавање одобрења за обављање превоза за сопствене потребе и вођење евиденције о издатим одобрењима;

 • издавање знака приступачности којим се обиљежава возило лица са инвалидитетом;

 • уређивање односа у области изградње, реконструкције, развоја, одржавања, заштите, и начина коришћења и финансирања општинских и некатегорисаних путева у општој употреби;

 • учешће и израду Средњорочног програма развоја и одржавања и Годишњег плана развоја, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; израду Плана зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; израду предлога Плана за отклањање елементарних непогода у циљу безбједног одвијања саобраћаја;

 • издавање саобраћајно-техничких услова за израду техничке документације и сагласности на израђену техничку документацију у складу са законом;

 • издавање саобраћајно-техничких услова и сагласности за одржавање спортских и других манифестација на општинским и некатегорисаним путевима у општој употреби; издавање сагласности о забрани саобраћаја на општинским и некатегорисаним путевима у општој употреби на којима се одржавају спортске и друге приредбе; издавање дозволе за обављање ванредног превоза на општинском и некатегорисаном путу у општој употреби; издавање саобраћајно-техничких услова и дозвола за прекопе, поткопавања или друге радове на општинским и некатегорисаним путевима у општој употреби и на другим јавним површинама у циљу изградње, реконструкције и одржавања подземних инсталација; издавање саобраћајно-техничких услова и одобрења за потпуну или дјелимичну забрану саобраћаја и измјене режима саобраћаја за вријеме извођења радова на путевима; издавање саобраћајно-техничких услова и одобрења за постављање заштитних ограда поред општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; давање сагласности за закуп земљишта општинских и некатегорисаних путева у општој употреби;

 • организовање чишћења општинских и некатегорисаних путева у општој употреби у случају просипања опасних и отровних материја;

 • уређивање односа у регулацији саобраћаја на територији општине у складу са законом;

 • издавање саобраћајно-техничких услова и одобрења за постављање хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације, ознака, натписа и туристичке или друге обавјештајне сигнализације поред општинских и некатегорисаних путева у општој употреби;

 • издавање одобрења за паркирање возила којима се врши снабдијевање трговинских и угоститељских објеката и за потребе реконструкције, изградње, адаптације и опремања објеката;
 • издавање одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама, у зонама смиреног саобраћаја и пјешачким зонама;

 • уређивање односа у обављању ауто-такси превоза;

 • издавање лиценци и извода лиценци за ауто-такси превоз, издавање такси легитимација и вођење евиденције о издатим документима; овјеравање цјеновника услуга ауто-такси превозника; израду Програма оптималног организовања такси превоза на територији општине; израду Програма за полагање испита из области познавања културних, привредних, туристичких, саобраћајних и других значајних објеката и знаменитости на територији општине;

 • издавање сагласности на уступање посебних простора за паркирање возила вршиоцу комуналне дјелатности за паркирање; учешће у изради Елабората о паркинг-зонама, дозвољеном времену паркирања, категорији моторних возила и начину наплате накнаде за општа и посебна паркиралишта; издавање одобрења за резервацију паркинг-мјеста на јавним паркиралиштима;

 • означавање назива насеља, улица, тргова и зграда бројевима и вођење евиденције;

 • сарадњу са органима мјесних заједница приликом одлучивања о остваривању локалних потреба и интереса грађана у областима: одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева, одржавања и заштите објеката за водоснабдијевање и третман отпадних вода, превоза путника у локалном саобраћају и другим пословима од непосредног и заједничког интереса значајних за живот и рад грађана из надлежности овог секретаријата;

 • вршење управног надзора и послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним службама основаним за обављање комуналне дјелатности, сагласно закону којим је уређено обављање управног надзора из оквира надлежности органа локалне управе; припрему предлога аката о давању сагласности на статуте јавних служби из ових области чији је оснивач Општина, односно на статут других субјеката којима је повјерено обављање ових послова; припрему предлога аката о давању сагласности на цјеновник услуга за пружање комуналних услуга, односно испоруку комуналног производа; припрему сагласности и предлагање мјера на информативне и друге материјале јавних служби, који се достављају Скупштини и предсједнику Општине; рјешавање по приговорима корисника услуга од општег интереса;

 • израду и припрему аката и прописа из надлежности органа;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу са законом и другим прописима.

Секретаријат за културу спорт, младе и социјално старање

Информације о руководиоцу и запосленима

 • развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, културних манифестација, остваривање свих видова сарадње и заштите у области културе, начин и мјере остваривања јавног интереса, односно доношење општинског програма развоја културе; подстицање развоја културе кроз суфинансирање програма и пројеката од значаја за остваривање јавног интереса у култури;

 • праћење и спровођење закона и прописа донесених на основу закона у области: културе, позоришне, библиотечке, музејске, кинематографске, издавачке, археолошке и друге дјелатности из ове области; изјашњавање на нацрте и предлоге закона, других прописа и планских докумената у овим областима;

 • стварање услова за рад институција културе на нивоу Општине, предлагање планова и програма развоја и приоритета инвестиционих улагања у области културе, предлагање оснивања јавних установа из области културе, вршење управног надзора и послова у вези са остваривањем права оснивача према јавним установама, давање сагласности на статут и програм рада установа, давање мишљења и предлагање мјера у вези са информативним и другим материјалима јавних установа који се достављају Скупштини и предсједнику Општине;

 • заштиту и очување културних добара од локалног значаја, вођење регистра спомен-обиљежја и других регистара и евиденција, заштиту и одржавање спомен-обиљежја, доношење програма подизања спомен-обиљежја и одлуке о подизању, измјени, доради, измјештању и уклањању спомен-обиљежја у складу са законом и прописима Општине;

 • праћење и подстицање развоја и унапређења библиотечке, музејске, архивске и позоришне дјелатности, развоја и унапређења издаваштва и кинематографије;

 • праћење стања, развоја и унапређења јавног информисања и медија; предлагање мјера и активности у погледу развоја и унапређења у овим областима;

 • праћење стања, развоја и унапређења родне равноправности и заштита људских и мањинских права;

 • учествовање у припремању, доношењу и праћењу реализације локалних акционих планова и других докумената за родну равноправност на нивоу Општине;

 • вршење послова развоја и унапређења спорта; организацију спортских манифестација; унапређење сарадње Општине и спортских клубова и организација; развијање међуопштинске спортске сарадње;

 • предлагање мјера за обезбјеђивање услова за тренинг и такмичења спортиста, спортско-рекреативне активности дјеце, омладине и одраслих; подстицај активности лица са инвалидитетом, као и друге активности које су у функцији унапређења здравља и психофизичких способности грађана;

 • припремање предлога, мишљења и сугестија у поступку доношења националног програма спорта, у складу са законом; израду прописа из области спорта, примјена закона и одлука које се односе на област спорта; доношење стратегије развоја спорта на локалном нивоу и праћење реализације стратегије;

 • прикупљање података за вођење евиденције спортских организација, спортиста, спортских објеката и стручних кадрова;

 • објављивање јавног конкурса за суфинансирање спортских организација; одређивање услова, поступка, критеријума и начина за додјелу средстава и вршење контроле над реализацијом програма спортских организација; одлучивање о средствима која се распоређују спортским клубовима и организацијама на територији општине, у складу са законима и прописима Општине;

 • вршење стручних и административних послова који се односе на усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама у одговарајуће образовне програме у складу са законом, именовање и обезбјеђење услова за рад Комисије за усмјеравање дјеце са посебним образовним потребама;

 • предузимање и реализацију активности у вези са примјеном прописа Општине о додјели стипендија свршеним ученицима средњих школа и студентима, вредновање и подстицање даљег школовања, стручног усавршавања и награђивања најбољих студената; издавање увјерења о висини прихода ради смјештаја у ученичке и студентске домове, достављање спискова дјеце дорасле за упис у основну школу, у складу са законом и учешће у припреми и реализацији манифестација у области образовања;

 • обављање, као пренесених, послова из области борачке и инвалидске заштите, рјешавање у првостепеном поступку по захтјеву за остваривање права сходно Закону о борачко-инвалидској заштити; рјешавање по службеној дужности о насталим промјенама и наведеним правима; вођење евиденције корисника права; издавање увјерења по основу евиденције; остваривање сарадње са надлежним органима на локалном и националном нивоу и невладиним организацијама које се баве питањима од значаја за борце и војне инвалиде;

 • развој и унапређење социјалне и дјечје заштите у складу са националном стратегијом развоја социјалне и дјечје заштите; уређивање односа и обезбјеђивање примјене прописа и других аката из области социјалне и дјечје заштите; вођење поступка за рјешавање стамбених потреба лица у стању социјалне потребе; обављање стручних и административних послова за потребе Комисије за ревизију станарских права; праћење намјенског коришћења станова додијељених лицима у стању социјалне потребе; обављање стручних и других послова који су, сходно прописима, повјерени локалним самоуправама за збрињавање избјеглица и расељених лица; вођење поступка за остваривање права на једнократне новчане помоћи; остваривање сарадње са надлежним органима на нивоу локалне управе, државе и са центрима за социјални рад;

 • организовање и вршење послова који се односе на социјалну инклузију рањивих група;

 • организовање послова који се односе на превенцију и сузбијање проблема болести зависности и зависних понашања; директан рад са адолесцентима, породицама, школама и друштвеном заједницом; организовање предавања, трибина и радионица у циљу подизања нивоа информисаности, остваривање сарадње са основним, средњим школама, као и са локалним и државним институцијама, НВО сектором, сарадња и помоћ родитељима кроз савјетовање и подршку, као и кроз доступност бесплатних тестова за утврђивање присуства психоактивних супстанци у организму; медијска активност у циљу подизања нивоа информисаности грађана;

 • утврђивање и спровођење политике за младе; припрему и утврђивање локалног акционог плана за младе и праћење његове реализације; сарадњу са надлежним органима у циљу унапређења положаја младих;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Секретаријат за инвестиције и пројекте

Информације о руководиоцу и запосленима

 • израду нацрта одлука, рјешења, закључака, сагласности и других аката које доноси предсједник Општине из области инвестиција и пројеката;

 • предлагање и учешће у припреми и реализацији програма и пројеката Општине којима се подстичу: економски развој, обезбјеђивање заштите животне средине, одрживи развој, предузетничке иницијативе, приватно-јавна партнерства и иницирање измјене прописа у циљу стварања подстицајног амбијента за развој Општине;

 • успостављање и вођење базе података о инвестицијама, плановима, програмима и пројектима Општине, достављање података о пројектима;

 • промоцију стратешких циљева и развојних пројеката у свим областима ради привлачења директних страних инвестиција;

 • истраживање развојних потенцијала општине; посредовање у комуникацији и подстицање сарадње између домаћих и страних привредника и локалне управе; пружање техничке подршке предузетницима; сарадњу са органима државне управе, правним лицима, репрезентативним удружењима послодаваца и другим субјектима ради обезбјеђивања услова за развојне програме од интереса за Општину;

 • припрему и управљање пројектима који се финансирају из међународних фондова и других извора и праћење њихове реализације; остваривање сарадње са међународним организацијама ради реализације конкретних планова и програма;

 • сарадњу и координацију са надлежним органима у припреми и реализацији развојних програма и пројеката и анализе нормативних и других оквира у циљу стварања повољнијег пословног амбијента;

 • учествовање у вођењу послова на реализацији инвестиција Општине када оне нијесу посебним актом пренијете неком другом правном субјекту у надлежност;

 • креирање политике усмјерене на подршку инвестиционим процесима;

 • учествовање у међународним активностима, које су усмјерене на подстицање општинске инвестиционе политике;

 • организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за потребе комисија и радних тијела именованих за обављање активности из надлежности Општине у овој области;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

arrow_upward