search
language
Управа локалних прихода

Информације о руководиоцу и запосленима

 • утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, локалне комуналне таксе, накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта, боравишне таксе; чланског доприноса за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма; накнаде за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописом Општине и других локалних јавних прихода у складу са законом;

 • доношење рјешења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са законским и подзаконским прописима;

 • анализирање степена и ефекта остварених прихода у сарадњи са органом управе надлежним за послове финансија, у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике;

 • вођење регистра пореских обвезника и редовно усаглашавање стања регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине;

 • прописивање облика и садржаја пореске пријаве;

 • вођење пореског књиговодства;

 • спровођење поступка принудне наплате, сходно прописима из области пореског система;

 • доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом;

 • припремање периодичних извјештаја и информације о степену реализације локалних јавних прихода;

 • обезбјеђивање функционалности јединственог информационог система за област локалних јавних прихода и обезбјеђивања мониторинга у овој области;

 • обезбјеђивање тачног и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Агенција за пројектовање и планирање

Информације о руководиоцу и запосленима

 • врши израду планских докумената које доноси орган јединице локалне самоуправе у складу са Програмом планирања и уређења простора, а према садржајима који су прописани Законом о планирању и уређењу простора, прописима за њихово спровођење и других аката који се односе на организацију уређења и коришћења простора;

 • израђује техничку документацију за изградњу и реконструкцију објеката који се финансирају из средстава Општине који се израђују ради утврђивања концепција објеката, разраде услова, начина изградње објеката и за потребе одржавања објеката, а у складу са локацијским условима, условима утврђеним Законом о изградњи, посебним законом и прописима донесеним на основу закона, техничким спецификацијама и правилима струке;

 • врши стручни надзор (контролу и провјеру радова) у току пројектовања и грађења објеката, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола, за објекте који се финансирају из средстава Општине до њиховог завршетка и издавања употребне дозволе;

 • врши технички преглед објеката по захтјевима инвеститора, а сагласно са прописима о изградњи објеката;

 • учествује у вођењу документационе основе у простору ради праћења стања у простору и израде планских докумената;

 • учествује у годишњим извјештајима о стању уређења простора;

 • учествује у вођењу јединственог информационог система о простору;

 • врши уз накнаду услуге трећим лицима у оквиру свог дјелокруга у складу са законом, другим прописима, Статутом Агенције и другим актима Агенције;

 • Агенција може да закључује уговоре и друге послове у оквиру своје дјелатности уписане у судски регистар;

 • непосредно припрема информације и анализе које се односе на организацију, уређење и коришћење простора;

 • прати и проучава примјену прописа и остваривање ефеката који се односе на организацију и коришћење простора и иницира измјене и допуне постојећих односно доношење нових прописа из ове области;

 • обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима и Статутом Агенције.

arrow_upward