search
language

Стручне службе

Служба за сарадњу, послове предсједника и информисање

Информације о руководиоцу и запосленима

 • израду аката из надлежности предсједника Општине у складу са Статутом Општине;

 • израду и спровођење Програма рада предсједника, учешће у изради прописа којима се утврђује организација и начин рада локалне управе Општине; спровођење плана интегритета и других планова и програма Општине; праћење и спровођење државних планских аката у оквиру надлежности Службе;

 • израду нацрта одлука, рјешења, закључака, сагласности и других аката које доноси предсједник и извјештаја о реализацији тих аката;

 • припрему аката које предсједник доноси у реализацији функције представљања и заступања Општине;
 • контролу аката које предсједник Општине предлаже Скупштини на усвајање а чији су обрађивачи органи управе и јавне службе, и спровођење процедуре предлагања;

 • припрему смјерница за извршавање пренесених и повјерених послова и њихову контролу;

 • припрему аката којим предсједник врши усмјеравање и усклађивање рада органа управе и јавних служби;

 • контролу усклађености програма рада и извјештаја о раду органа управе и јавних служби са одговарајућим упутством предсједника;

 • припрему и организовање састанака и службених путовања предсједника и потпредсједника Општине, и старање о реализацији закључака са тих састанака;

 • припрему закључака и путних налога за службена путовања у иностранству предсједника, потпредсједника, именованих, постављених и запослених лица у управи;

 • припрему извјештаја о раду предсједника и раду органа локалне управе;

 • остваривање сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, другим општинама у Црној Гори и иностранству, државним органима и органима других јединица локалне самоуправе у земљи и иностранству;

 • послове из области одбране који су утврђени законом и другим прописима а који се односе на Општину и њене органе;

 • протоколарне послове за потребе предсједника и потпредсједника, и организацију прославе празника Општине „18. септембар“, у сарадњи са службом Скупштине;

 • поступање по представкама и притужбама грађана упућених предсједнику; утврђивање чињеница о основаности представки и притужби и припрему одговора на исте;

 • поступање по представкама које државни органи упућују предсједнику ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет представки и притужби;

 • пријем захтјева грађана и других субјеката, начин остваривања права и обавеза пред органима локалне самоуправе, локалне управе и јавних служби, њихово просљеђивање надлежним органима и службама; вођење евиденције о примљеним и ријешеним захтјевима; пријем и обрада других захтјева, представки, иницијатива и сл. поднесених предсједнику Општине;

 • стварање услова за остваривање функције предсједника приликом представљања Општине у односима са градовима других држава, дипломатским представништвима страних држава у Црној Гори, представништвима Црне Горе у иностранству, међународним организацијама и међународним институцијама;

 • успостављање и унапређење регионалне и међународне сарадње;

 • припрему аката за предсједника ради реализације обавеза утврђених на међународним конференцијама и од стране регионалних и других институција;

 • координацију и комуникацију са страним партнерима, исељеницима и њиховим организацијама;

 • учешће у организацији и реализацији званичних и других међународних посјета Општини, укључујући и посјете делегација и одборника Скупштине; припрему за учешће представника Општине на међународним скуповима, преговорима и састанцима;

 • учешће у припреми и спровођењу Статута Општине, одлука и других аката којима се уређује јавност и транспарентност рада Скупштине, предсједника Општине, органа управе и јавних служби;

 • промоцију остваривања функције предсједника, локалне управе и јавних служби;

 • припрему публикација и других материјала;

 • припрему и организовање конференција за штампу, форума и скупова;

 • ажурирање веб-сајта Општине www.niksic.me;

 • припрему прес-клипинга;

 • сарадњу са цивилним сектором у оквиру дјелокруга Службе;

 • обављање стручних и административно-техничких послова за стручна радна тијела која образује предсједник за послове из свог дјелокруга рада;

 • чување изворника свих аката које доноси предсједник;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу са законом и другим прописима.

Служба главног администратора

--

Пријем грађана предвиђен је четвртком у периоду од 12.00 до 14.00 часова

Информације о руководиоцу и запосленима

 • послове другостепеног органа у управним стварима из надлежности органа локалне управе и посебних служби;

 • координирање радом органа управе, у извршавању послова за које је потребна међусобна сарадња (припрема прописа, акционих планова, стратешког плана развоја општине и других развојних планова и програма, припрема извјештаја о њиховој реализацији и стручно-информативних материјала, извјештаја о спровођењу закона, општинских прописа и др.);

 • давање мишљења на акт о организацији и начину рада локалне управе Општине;

 • давање мишљења на акт о унутрашњој организацији и систематизацији органа управе;

 • давање стручних упутстава и инструкција за рад органима управе, ради правилне примјене закона и других прописа;

 • припремање годишњег извјештаја о поступању у управним стварима из надлежности Општине;

 • израду и подношење предсједнику Општине годишњег извјештаја о раду и других извјештаја на захтјев предсједника Општине;

 • старање о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа управе;

 • израду аналитичких и информативних материјала у вези са функционисањем локалне управе, за потребе предсједника Општине и надлежног органа државне управе; спровођење плана интегритета;

 • извршавање аката предсједника Општине који се односе на усмјеравање и усклађивање рада органа локалне управе, јавних служби и агенција чији је оснивач и вршење надзора над радом органа управе;

 • предлагање и предузимање мјера у циљу отклањања уочених проблема и неправилности у раду органа управе;

 • предузимање активности у вези са реорганизацијом локалне управе, у сарадњи са надлежним органом управе;

 • поступање по иницијативама грађана из дјелокруга службе;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање акта о начину организовања послова органа управе у мјесној заједници (деконцентрација послова управе);

 • разматрање и одлучивање о притужбама грађана на рад органа управе;

 • сарадњу са невладиним организацијама које прате развој локалне самоуправе у циљу побољшања комуникације између Општине и грађана и развоја демократије на локалном нивоу и други послови из надлежности Општине у овој области;

 • врши послове у вези са слободним приступом информацијама из дјелокруга главног администратора;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Служба главног градског архитекте

Информације о руководиоцу и запосленима

 • израду политика, стратегија, пројеката и програма у циљу унапређења квалитета и културе просторног и архитектонског обликовања и стварања високовриједног изграђеног простора;

 • доношење рјешења о усклађености објекта са смјерницама за усклађивање спољног изгледа објекта из планског документа и његову доставу катастру;

 • давање сагласности на идејно рјешење зграде, трга и осталих јавних простора у насељима;

 • провјеру усаглашености идејног рјешења са урбанистичким пројектом у складу са законом;

 • прописивање смјерница за усклађивање спољног изгледа бесправних објеката;

 • давање сагласности у погледу изгледа привременог објекта;

 • израђивање пројектног задатка за урбанистички пројекат;

 • достављање идејног рјешења, захтјева инвеститора и сагласности главном државном архитекти у складу са законом;

 • вођење прописаних евиденција и чување документације Службе;

 • поступање по иницијативама грађана из дјелокруга Службе;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Служба за заједничке послове

Информације о руководиоцу и запосленима

 • послове писарнице: пријем, евидентирање и обрада предмета и других докумената примјеном савремене електронске технологије, достава службених аката органа управе, отпремање службене поште, завођење дјеловодника и уписника у аутоматску обраду података; послове архиве: архивирање предмета и излучивање регистраторског материјала и друге послове из области канцеларијског пословања утврђених законским и подзаконским прописима;

 • стручне и административно-техничке послове у вези са реализацијом одлука комисија надлежних за рјешавање стамбених питања, осим за станове додијељене лицима у стању социјалне потребе и друге послове у вези са наведеним;

 • текуће и инвестиционо одржавање објеката у којима су смјештени органи управе, мјесне канцеларије и мјесне заједнице; одржавање инсталација, уређаја и других средстава;

 • обезбјеђење и заштиту објеката у којима су смјештени органи Општине и других објеката, у складу са прописима; коришћење, одржавање и евиденцију службених возила; помоћно-техничке послове у вези са употребом и заштитом заставе и грба Општине; пружање угоститељских услуга за органе управе; одржавање хигијене службених просторија;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу са законом и другим прописима.

Посебне службе

 • вршење комуналног надзора над обезбјеђењем комуналног реда у областима: јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада; изградње, одржавања и коришћења депонија; управљања водама, јавног водоснабдијевања, прикупљања, пречишћавања и испуштања отпадних вода и прикупљања и испуштања атмосферских вода; одржавања пијаца, јавних чесми и фонтана, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвјете, општинских и некатегорисаних путева у општој употреби, саобраћајне сигнализације; заштите и коришћења општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; сахрањивања; превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају; ауто-такси превоза; превоза терета у случају кад је превозник физичко лице, превоза за сопствене потребе и ванредног превоза; постављања привремених, помоћних и монтажних објеката привременог карактера; становања и одржавања стамбених зграда и држања кућних љубимаца; збрињавања напуштених и изгубљених кућних љубимаца; заштите од буке у животној средини; употребе симбола Општине; контроле радног времена; паркирања на јавним паркиралиштима; премјештања непрописно паркираних возила; и у областима у складу са посебним прописима;

 • вођење евиденције издатих прекршајних налога из надлежности Комуналне полиције (унос, ажурирање података починилаца прекршаја);

 • пружање помоћи надлежним органима управе (асистенција) кад ти органи процијене да је за вршење њихових послова помоћ Комуналне полиције потребна;

 • учествовање у заштити и спашавању у складу са законом којим се уређује систем заштите и спашавања;

 • давање мишљења у поступку издавања сагласности за продужење радног времена;

 • давање мишљења у поступку издавања сагласности на употребу акустичних и електроакустичних уређаја;

 • сарадњу са Секретаријатом за инспекцијски надзор и другим инспекцијским и безбједносним службама на локалном и централном нивоу;

 • учествовање у изради нацрта и предлога општинских прописа из домена своје надлежности;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Служба заштите и спашавања

Информације о руководиоцу и запосленима

 • предузимање превентивних мјера заштите од пожара, израду планова и процјена угрожености становништва, материјалних и културних добара од пожара, поплава, експлозија, земљотреса и екстремних метеоролошких непогода;

 • пружање помоћи угроженом и настрадалом становништву, гашење пожара и спашавање приликом пожара, спашавање из рушевина, клизишта и снијежних лавина, спашавање приликом поплава и других елементарних непогода, спашавање у планинама и кањонима, спашавање приликом саобраћајних несрећа, спашавање приликом удеса и незгода у цивилном ваздухопловству;

 • организовање спашавања људи, животиња, материјалних и других добара у случају техничко-технолошких несрећа и вршење евакуације са тог подручја, као и у случајевима биолошких, радиолошких акцидената и других ванредних ситуација;

 • организовање тренинг центра за обуку на пословима заштите и спашавања, по овлашћењу надлежног министарства;

 • контролу исправности и сервисирање противпожарне опреме као и вршење едукације грађана и правних лица из области заштите од пожара;

 • пружање услуга допремања воде, као и других услуга предузећима, установама и грађанима у сарадњи са надлежним органима управе и јавним службама;

 • пружање асистенције правним лицима на територији општине приликом израде њихових планова заштите и спашавања;

 • сарадњу са субјектима чија дјелатност и средства рада могу бити у функцији заштите и спашавања;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Служба за унутрашњу ревизију

Информације о руководиоцу и запосленима

 • организовање и обављање унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности Општине, у складу са Међународним оквиром професионалне праксе унутрашње ревизије и прописима Црне Горе;

 • израду Повеље унутрашње ревизије;

 • израду стратешког и годишњег плана рада унутрашње ревизије, праћење и извршење истих;

 • израду плана и програма појединачне ревизије ради процјене и побољшања ефективности управљања ризиком, контрола и управљања;

 • израду извјештаја појединачне ревизије које доставља предсједнику Општине и одговорном лицу организационе јединице код које је обављена ревизија;

 • обављање појединачне ревизије на захтјев предсједника Општине и обављање ревизије коришћења средстава Европске уније;

 • обављање ревизије код правних лица чији је оснивач Скупштина општине или у којима Општина има већински власнички удио, а које немају сопствену јединицу за унутрашњу ревизију;

 • праћење спровођења препорука датих у извјештајима из претходно обављених ревизија;

 • израду периодичних и годишњих извјештаја о раду унутрашње ревизије које доставља предсједнику Општине;

 • праћење и предлагање едукације унутрашњих ревизора;

 • осигурање и унапређење рада унутрашње ревизије;

 • праћење спровођења препорука Државне ревизорске институције;

 • сарадњу са Директоратом за централну хармонизацију Министарства финансија, што укључује и обавезу достављања прописаних извјештаја;

 • сарадњу са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга органа;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • друге послове из свог дјелокруга у складу за законом и другим прописима.

Служба комуналнe инспекцијe

Информације о руководиоцу и запосленима

Служба комуналне инспекције врши послове који се односе на: – инспекцијски надзор у областима: јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада; изградње, одржавања и коришћења депонија; управљања водама, јавног водоснабдијевања, прикупљања, пречишћавања и испуштања отпадних вода и прикупљања и испуштања атмосферских вода; изградње, реконструкције и одржавања пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвјете, општинских некатегорисаних путева у општој употреби, саобраћајне сигнализације; заштите и коришћења општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; сахрањивања; превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају; ауто-такси превоза; превоза терета у случају кад је превозник физичко лице, превоза за сопствене потребе и ванредног превоза; постављања привремених, помоћних и монтажних објеката привременог карактера; становања и одржавања стамбених зграда и држања кућних љубимаца; збрињавања напуштених и изгубљених кућних љубимаца; заштите од буке у животној средини; употребе симбола Општине; туризма и угоститељства; заштите потрошача;

 • учествовање у изради нацрта и предлога општинских прописа из домена своје надлежности;

 • припремање информативних и других стручних материјала за Скупштину и предсједника Општине, изјашњавање на нацрте и предлоге закона и других прописа, припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа, спровођење плана интегритета, остваривање непосредне сарадње са невладиним организацијама, из надлежности органа;

 • припремање информација за медије из свог дјелокруга и достављање Служби за сарадњу, послове предсједника и информисање на обраду и објављивање у медијима, веб-сајту и друштвеним мрежама;

 • припремање извјештаја за главног администратора о поступању у управним стварима из своје надлежности;

 • управни поступак за слободан приступ информацијама из дјелокруга Службе;

 • процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) из свог дјелокруга;

 • и друге послове из свог дјелокруга, у складу за законом и другим прописима.

arrow_upward